Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 07/VBHN-BTC Nghị định số 07/VBHN-BTC ngày 20/04/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.
2 Số: 03/VBHN-BTC Nghị định số 03/VBHN-BTC ngày 14/01/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.
3 Số: 151/2018/NĐ-CP Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
4 41/2018/NĐ-CP Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2018
5 Số: 84/2016/NĐ-CP Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về tiêu chuẩn, Điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
6 11/VBHN-VPQH Luật Kiểm toán độc lập số 11/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
7 105/2013/NĐ-CP Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013
8 17/2012/NĐ-CP Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2012
9 67/2011/QH12 Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 ngày 2012