Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 1073/VBHN-BTP Nghị định số: 1073/VBHN-BTP ngày 25/03/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Trọng tài thương mại Nghị định ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 09 năm 2011
2 01/2014/NQ-HĐTP Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 hướng dẫn thi hành Quy định Luật Trọng tài thương mại do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 20 tháng 3 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2014
3 63/2011/NĐ-CP Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 27/8/2011 hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2011.
4 54/2010/QH12 Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.