Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 01/2022/TT-BTP Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 02 năm 2022.
2 Số: 87/2020/NĐ-CP Nghị định số: 87/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2020. Bãi bỏ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ.
3 Số: 04/2020/TT-BTP Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP
4 15/2015/TT-BTP Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 01 năm 2016
5 123/2015/NĐ-CP Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
6 60/2014/QH13 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
7 06/2012/NĐ-CP Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2012.
8 01/2008/TT-BTP Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
9 158/2005/NĐ-CP Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2006