Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 01/2022/TT-BTP Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Hiệu lực từ ngày 18/02/2022.
2 Số: 87/2020/NĐ-CP Nghị định số: 87/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Hiệu lực từ ngày 15/09/2020
3 Số: 04/2020/TT-BTP Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch Hiệu lực từ ngày 16/07/2020
4 15/2015/TT-BTP Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch Hiệu lực từ ngày 02/01/2016
5 123/2015/NĐ-CP Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016
6 60/2014/QH13 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016
7 06/2012/NĐ-CP Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2012.
8 01/2008/TT-BTP Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
9 158/2005/NĐ-CP Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006