Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 09/VBHN-VPQH LUẬT NHÀ Ở SỐ: 09/VBHN-VPQH NGÀY 04/07/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 34/2009/QH12 và Luật số 38/2009/QH12, Nghị quyết số 19/2008/QH12 của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
2 05/VBHN-BXD Thông tư số 05/VBHN-BXD ngày 20/12/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2016
3 28/2016/TT-BXD Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017
4 22/2016/TT-BXD Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 19/2016/TT-BXD Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Các Thông tư sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:
6 02/2016/TT-BXD Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2016
7 10/2015/TT-BXD Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.
8 11/2015/TT-BXD Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2016.
9 99/2015/NĐ-CP Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. Các Nghị định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:
10 65/2014/QH13 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
11 03/2014/TT-BXD Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2014. Trường hợp các bên đã ký hợp đồng mua bán căn hộ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì việc xác định diện tích căn hộ để tính tiền mua bán được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán căn hộ mà các bên đã ký kết.
12 16/2010/TT-BXD Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
13 71/2010/NĐ-CP Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 hướng dẫn Luật nhà ở Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 8 năm 2010.
14 8654/HD-SXD-QLN&CS Hướng dẫn số 8654/HD-SXD-QLN&CS ngày 21/10/2009 thực hiện về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị quyết 19 và Nghị định 51 Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị định 51, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các Sở-Ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, tổ chức, cá nhân có ý kiến gửi về các cơ quan có liên quan sau đây để được giải đáp hoặc tổng hợp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Bộ-Ngành liên quan
15 51/2009/NĐ-CP Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009.
16 01/2009/TT-BXD Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành
17 19/2008/QH12 Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 thí điểm về việc người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 và được áp dụng thí điểm trong thời hạn năm năm.