Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 09/VBHN-VPQH LUẬT NHÀ Ở SỐ: 09/VBHN-VPQH NGÀY 04/07/2019 Hiệu lực ngày 01/07/2015.
2 05/VBHN-BXD Thông tư số 05/VBHN-BXD ngày 20/12/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư Hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/04/2016
3 28/2016/TT-BXD Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017
4 22/2016/TT-BXD Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
5 19/2016/TT-BXD Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2016
6 02/2016/TT-BXD Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư Hiệu lực từ ngày 02/4/2016
7 10/2015/TT-BXD Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016.
8 11/2015/TT-BXD Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản Hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2016.
9 99/2015/NĐ-CP Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015
10 65/2014/QH13 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
11 03/2014/TT-BXD Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/04/2014
12 16/2010/TT-BXD Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Hiệu lực ngày 16/10/2010
13 71/2010/NĐ-CP Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 hướng dẫn Luật nhà ở Hiệu lực thi hành từ ngày 08/8/2010.
14 8654/HD-SXD-QLN&CS Hướng dẫn số 8654/HD-SXD-QLN&CS ngày 21/10/2009 thực hiện về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị quyết 19 và Nghị định 51 Hiệu lực ngày 21/10/2009
15 51/2009/NĐ-CP Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2009.
16 01/2009/TT-BXD Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký
17 19/2008/QH12 Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 thí điểm về việc người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009