Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 558/TTLLTPQG-HCTH Công văn số 558/TTLLTPQG-HCTH ngày 26/12/2018 V/v hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp Hiệu lực ngày 26/12/2018
2 Số: 244/2016/TT-BTC Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017
3 16/2013/TT-BTP Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2014.
4 Số: 549/TTLLTPQG-HCTH Công văn số 549/TTLLTPQG-HCTH ngày 07/12/2012 V/v hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu LLTP Hiệu lực ngày 07/12/2012
5 Số: 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/05/2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp Hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2012.
6 13/2011/TT-BTP Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 ban hành và hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp Hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2011
7 Số: 111/2010/NĐ-CP Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp Hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2011.
8 Số: 28/2009/QH12 Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17/06/2009 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010.