Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 558/TTLLTPQG-HCTH Công văn số 558/TTLLTPQG-HCTH ngày 26/12/2018 V/v hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp Trên đây là hướng dẫn nghiệp vụ của Trung tâm LLTP quốc gia về một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong công tác LLTP.
2 Số: 244/2016/TT-BTC Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
3 16/2013/TT-BTP Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2014.
4 Số: 549/TTLLTPQG-HCTH Công văn số 549/TTLLTPQG-HCTH ngày 07/12/2012 V/v hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu LLTP Trên đây là hướng dẫn về thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã có thời gian cư trú tại Việt Nam, đề nghị Quý Báo thông báo cho đương sự để thực hiện theo đúng quy định./.
5 Số: 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/05/2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2012.
6 13/2011/TT-BTP Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 ban hành và hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2011. Bãi bỏ mẫu Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và mẫu Phiếu lý lịch tư pháp ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
7 Số: 111/2010/NĐ-CP Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2011.
8 Số: 28/2009/QH12 Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17/06/2009 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.