Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 07/VBHN-VPQH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỐ: 07/VBHN-VPQH NGÀY 25/06/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.
2 22/2018/NĐ-CP Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018.
3 Số: 07/VBHN-BKHCN Thông tư số 07/VBHN-BKHCN ngày 29/12/2017 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm ban hành quy chế tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp phù hợp với quy định của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP và Thông tư này.
4 263/2016/TT-BTC Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Thông tư này có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2017
5 16/2016/TT-BKHCN Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018
6 04/VBHN-BKHCN Thông tư số 04/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
7 02/VBHN-BKHCN Nghị định số 02/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2011.
8 03/VBHN-BKHCN Nghị định số 03/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2011
9 19/VBHN-VPQH Luật Sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006
10 3198/VBHN-BVHTTDL Nghị định số 3198/VBHN-BVHTTDL ngày 3/9/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Nghị định này thay thế Nghị định số 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự.
11 85/2011/NĐ-CP Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên q Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2011.
12 122/2010/NĐ-CP Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2011.
13 88/2010/NĐ-CP Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010
14 36/2009/QH12 Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010
15 36/2009/QH12 Nghị định số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
16 29/2009/TT-BTC Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày 10/2/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Thông tư này thay thế Thông tư số 166/1998/TT-BTC ngày 19/12/1998
17 22/2009/TT-BTC Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký, áp dụng đối với các đơn yêu cầu bảo hộ về sở hữu trí tuệ
18 01/2007/TT-BKHCN Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
19 88/2006/QĐ-BVHTT Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/10/2006 về việc ban hành các mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, tờ khai đăng ký quyền liên quan Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Văn học Nghệ thuật, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin ... có quyền, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
20 103/2006/NĐ-CP Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
21 100/2006/NĐ-CP Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan Nghị định này thay thế Nghị định 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự.
22 50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.