Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 223/2016/TT-BTC Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
2 107/2015/QH13 Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 về việc thực hiện chế định Thừa phát lại Nghị quyết này đã được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2015.
3 12/2014/TT-BTP Thông tư số 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2014 quy định về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 6 năm 2014.
4 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2014.
5 135/2013/NĐ-CP Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 về việc sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2013.
6 6038/TB-BTP Thông báo số 6038/TB-BTP ngày 22/8/2013 kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ Bộ Tư pháp thông báo để các cơ quan đơn vị biết, quán triệt, thực hiện và phối hợp thực hiện
7 36/2012/QH13 Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại Nghị quyết này đã được thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012.
8 61/2009/NĐ-CP Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh Nghị định này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 9 năm 2009.
9 24/2008/QH12 Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 về việc thi hành Luật thi hành án dân sự Nghị quyết này đã được thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008