Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 223/2016/TT-BTC Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
2 107/2015/QH13 Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 về việc thực hiện chế định Thừa phát lại Thông qua ngày 26/11/2015.
3 12/2014/TT-BTP Thông tư số 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2014 quy định về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại Hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2014.
4 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 Hiệu lực từ ngày 20/04/2014.
5 135/2013/NĐ-CP Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 về việc sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2013.
6 6038/TB-BTP Thông báo số 6038/TB-BTP ngày 22/8/2013 kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hiệu lực ngày 22/8/2013
7 36/2012/QH13 Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại Hiệu lực ngày 23/11/2012.
8 61/2009/NĐ-CP Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực từ ngày 09/9/2009
9 24/2008/QH12 Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 về việc thi hành Luật thi hành án dân sự Nghị quyết này đã được thông qua ngày 14/11/2008