Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 4912/UBND-KGVX Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/07/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
2 MAU-GĐĐ-PDF-COVID19 Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng Mẫu giấy đi đường ban hành kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
3 MAU-GĐĐ-WORD-COVID19 Mẫu giấy đi đường TP Đà Nẵng Mẫu giấy đi đường ban hành kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
4 Luật số: 68/2020/QH14 Luật Cư trú số: 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
5 35/2014/TT-BCA Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 09/09/2014 hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2014
6 36/2014/TT-BCA Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 quy định cụ thể về biểu mẫu, quy cách, cách ghi và quản lý biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2014
7 31/2014/NĐ-CP Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014 hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2014.
8 03/VBHN-BCA Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA ngày 10/2/2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam do Bộ Công an ban hành Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành
9 03/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013 hợp nhất Luật cư trú do Văn phòng Quốc hội ban hành Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.
10 52/2010/TT-BCA Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2011
11 56/2010/NĐ-CP Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2010.
12 06/2007/TT-BCA-C11 Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/7/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2007
13 107/2007/NĐ-CP Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật cư trú Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.