Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 12/2022/NĐ-CP Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2022.
2 Số: 06/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2021
3 Số: 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
4 Số: 2089/VBHN-BHXH Quyết định số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/06/2020 Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, BHXH tỉnh báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết./.
5 Số: 24/2020/TT-BTC Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 5 năm 2020
6 Số: 505/QĐ-BHXH Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020
7 Số: 888/QĐ-BHXH Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
8 Số: 1734/BHXH-QLT Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/08/2017 V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT Văn bản này có hiệu lực từ ngày ký, các quy định trước đây trái Quyết định 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đều bị bãi bỏ./.
9 595/QĐ-BHXH Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017, thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
10 134/2015/NĐ-CP Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016. Các quy định tại Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016, trừ quy định tại Khoản 2 Điều này.
11 Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2016
12 47/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
13 115/2015/NĐ-CP Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, trừ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.
14 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
15 100/2012/NĐ-CP Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2013.
16 127/2008/NĐ-CP Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.