Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 12/2022/NĐ-CP Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Hiệu lực thi hành từ ngày 17/01/2022.
2 Số: 06/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021
3 Số: 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con Hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
4 Số: 2089/VBHN-BHXH Quyết định số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/06/2020 Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Hiệu lực từ ngày 26/06/2020
5 Số: 24/2020/TT-BTC Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 Hiệu lực từ ngày 30/5/2020
6 Số: 505/QĐ-BHXH Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) Hiệu lực từ ngày 01/5/2020
7 Số: 888/QĐ-BHXH Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018.
8 Số: 1734/BHXH-QLT Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/08/2017 V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT Hiệu lực ngày 16/08/2017
9 595/QĐ-BHXH Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017
10 134/2015/NĐ-CP Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016.
11 Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016
12 47/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016
13 115/2015/NĐ-CP Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016
14 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016
15 100/2012/NĐ-CP Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2013.
16 127/2008/NĐ-CP Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009