Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 HP 2013 Hiến pháp năm 2013 Hiệu lực 28/11/2013
2 HP 1992 Hiến pháp năm 1992 Thông qua trong phiên họp ngày 15/04/1992
3 HP 1980 Hiến pháp năm 1980 Thông qua trong phiên họp ngày 18/12/1980
4 HPVN Hiến pháp năm 1959 Thông qua trong phiên họp ngày 31/12/1959
5 HP 1946 Hiến pháp năm 1946 Hiệu lực 09/11/1946