Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 13/2019/TT-BVHTTDL Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Hiệu lực từ ngày 20/01/2020
2 34/2018/TT-BTC Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/05/2018
3 168/2017/NĐ-CP Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
4 06/2017/TT-BVHTTDL Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số Điều của Luật Du lịch. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018.
5 09/2017/QH14 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
6 2642/VBHN-BVHTTDL Thông tư số 2642/VBHN-BVHTTDL ngày 8/7/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/ NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch Hiệu lực ngày 18/7/2016
7 96/2016/NĐ-CP Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
8 4699/VBHN-BVHTTDL Nghị định số 4699/VBHN-BVHTTDL ngày 25/12/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về tài nguyên du lịch Hiệu lực ngày 05/02/2014
9 180/2013/NĐ-CP Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.
10 92/2007/NĐ-CP Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
11 44/2005/QH11 Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/06/2005 Hiệu lực từ ngày 01/01/2006