Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 03/2014/TT-BKHĐT Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014
2 193/2013/NĐ-CP Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2014
3 23/2012/QH13 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013
4 04/2008/TT-BKH Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
5 151/2007/NĐ-CP Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.