Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 26/2019/QĐ-UBND Quyết định số: 26/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
2 Số: 32/2019/NĐ-CP Nghị định số: 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 và áp dụng từ năm ngân sách 2019.
3 2679/BTC-QLG Công văn số ngày 11/03/2019 V/v áp dụng một số văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp Trong quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thẩm định giá, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị đơn vị tư vấn có văn bản gửi Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo quy định./.
4 Số: 114/2018/NĐ-CP Nghị định số: 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
5 Số: 96/2018/NĐ-CP Nghị định số: 96/2018/NĐ-CP ngày 30/06/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Đối với tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi gồm: Trung tâm quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Ban quản lý, khai thác công trình thủy lợi; trạm quản lý, khai thác công trình thủy lợi vẫn tiếp tục thực hiện như đối với các doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở trong thời gian chờ thực hiện chuyển đổi sang các loại hình tổ chức khai thác công trình thủy lợi phù hợp với quy định của Luật Thủy lợi.
6 Số: 05/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số: 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018, thay thế Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Thông tư số 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước
7 Số: 67/2018/NĐ-CP Nghị định số: 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018
8 19/2017/QH14 Luật số 19/2017/QH14 ngày 21/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
9 Số: 129/2017/NĐ-CP Nghị định số: 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
10 Luật số: 15/2017/QH14 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số: 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Tài sản nhà nước được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành là tài sản công.
11 Luật số: 08/2017/QH14 Luật Thủy lợi số: 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
12 03/VBHN-BCT Thông tư số 03/VBHN-BCT ngày 21/6/2016 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2016.
13 3637/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 3637/QĐ-BVHTTDL ngày 26/10/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
14 Phan II - 3637/QĐ-BVHTTDL Phần II. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính Các quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành
15 2957/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 2957/QĐ-BVHTTDL ngày 31/8/2015 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
16 143/KCB-PHCN&GĐ Công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 5/2/1015 V/v cập nhật, bổ sung danh sách cơ sở đủ điều kiện KSK cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế Cục Quản lý Khám, chữa bệnh gửi tới Cục việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
17 29/VBHN-NHNN Thông tư 29/VBHN-NHNN ngày 11/7/2014 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2014
18 15/2014/NĐ-CP Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2014. Nghị định này thay thế Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.
19 122/2013/NĐ-CP Nghị định 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố ... Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2013
20 116/2013/NĐ-CP Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 10/4/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013
21 35/2013/QH13 Luật Hoà giải cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20/06/2013 Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
22 28/2013/QH13 Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12/06/2013 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2013
23 94/2012/NĐ-CP Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về sản xuất kinh doanh rượu Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
24 11/2012/QH13 Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013
25 13/2012/QH13 Luật số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về giám định tư pháp Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
26 07/2012/QH13 Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013
27 GTMHPHLS Danh sách các nước và giấy tờ được miễn hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự Cập nhật tháng 04 năm 2017
28 01/2012/TT-BNG Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của chính phủ về chứng nhậnn lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2012
29 01/2012/NĐ-CP Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 4/01/2012 Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2012.
30 119/2011/NĐ-CP Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.