Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 26/2019/QĐ-UBND Quyết định số: 26/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Hiệu lực từ ngày 15/01/2020
2 Số: 32/2019/NĐ-CP Nghị định số: 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên Hiệu lực từ ngày 01/6/2019
3 2679/BTC-QLG Công văn số ngày 11/03/2019 V/v áp dụng một số văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp Hiệu lực ngày 11/03/2019
4 Số: 114/2018/NĐ-CP Nghị định số: 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Hiệu lực ngày 04/09/2018
5 Số: 96/2018/NĐ-CP Nghị định số: 96/2018/NĐ-CP ngày 30/06/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018.
6 Số: 05/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số: 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2018
7 Số: 67/2018/NĐ-CP Nghị định số: 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018
8 19/2017/QH14 Luật số 19/2017/QH14 ngày 21/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 Hiệu lực ngày 01/07/2018.
9 Số: 129/2017/NĐ-CP Nghị định số: 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
10 Luật số: 15/2017/QH14 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số: 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
11 Luật số: 08/2017/QH14 Luật Thủy lợi số: 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2018.
12 03/VBHN-BCT Thông tư số 03/VBHN-BCT ngày 21/6/2016 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 Hiệu lực thi hành từ ngày 20/07/2016.
13 3637/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 3637/QĐ-BVHTTDL ngày 26/10/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hiệu lực ngày 26/10/2015
14 Phan II - 3637/QĐ-BVHTTDL Phần II. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính Hiệu lực ngày 26/10/2015
15 2957/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 2957/QĐ-BVHTTDL ngày 31/8/2015 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hiệu lực ngày 31/8/2015
16 143/KCB-PHCN&GĐ Công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 5/2/1015 V/v cập nhật, bổ sung danh sách cơ sở đủ điều kiện KSK cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế Hiệu lực ngày 5/2/1015
17 29/VBHN-NHNN Thông tư 29/VBHN-NHNN ngày 11/7/2014 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền Hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2014
18 15/2014/NĐ-CP Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2014
19 122/2013/NĐ-CP Nghị định 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố ... Hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2013
20 35/2013/QH13 Luật Hoà giải cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20/06/2013 Hiệu lực từ ngày 01/01/2014
21 28/2013/QH13 Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12/06/2013 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013
22 116/2013/NĐ-CP Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 10/4/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền Hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2013
23 94/2012/NĐ-CP Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về sản xuất kinh doanh rượu Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.
24 11/2012/QH13 Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013
25 13/2012/QH13 Luật số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về giám định tư pháp Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.
26 07/2012/QH13 Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013
27 GTMHPHLS Danh sách các nước và giấy tờ được miễn hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự Cập nhật tháng 04 năm 2017
28 01/2012/TT-BNG Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của chính phủ về chứng nhậnn lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2012
29 01/2012/NĐ-CP Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 4/01/2012 Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2012.
30 119/2011/NĐ-CP Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012.