Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 15/2022/TT-BCA Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/04/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2022.
2 Số: 123/2021/NĐ-CP Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
3 Số: 65/2020/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/06/2020 QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2020 và thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 01 năm 2016
4 Mẫu số 01-TT 65/2020/TT-BCA Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2020 và thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 01 năm 2016
5 PHỤ LỤC - TT 65/2020/TT-BCA PHỤ LỤC Các tuyến giao thông đường bộ phân công, phân cấp cho Công an cấp tỉnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công an
6 Số: 58/2020/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 58/2020/TT-BCA NGÀY 16/06/2020 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CẤP, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 Số: 100/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 100/2019/NĐ-CP NGÀY 30/12/2019 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
8 20/2019/NĐ-CP Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2019
9 64/2017/TT-BCA Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 02 năm 2018
10 229/2016/TT-BTC Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
11 238/2016/TT-BTC Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013
12 22/2016/TT-BTC Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 quy định Quy tắc, Điều Khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016
13 PL5 - TT 22/2016/TT-BTC Phụ lục 5 - Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2016 /TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 Biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
14 293/2016/TT-BTC Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/01/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế: Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2014
15 Số: 70/2015/TT-BGTVT Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 0911/2015 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
16 60/2015/TT-BGTVT Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
17 54/2015/TT-BCA Thông tư số 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 bổ sung Điều 25a vào Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2015.
18 53/2015/TT-BTC Thông tư số 53/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2015
19 63/2014/TT-BGTVT Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Bãi bỏ các Thông tư: Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 6 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 23/2014/TT-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/08/2013 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
20 86/2014/NĐ-CP Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 và thay thế Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
21 15/2014/TT-BCA Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 quy định về đăng ký xe Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014
22 127/2013/TT-BTC Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 6/9/2013 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2013
23 37/2010/TT-BCA Thông tư số 37/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định quy trình đăng ký xe Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2010 và thay thế Thông tư số 31/2009/TT-BCA ngày 25 tháng 5 năm 2009
24 23/2008/QH12 Luật Giao thông vận tải đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Luật này thay thế Luật giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001.