Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 200/VBHN-BTP Nghị định số 200/VBHN-BTP ngày 22/01/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
2 Số: 23/VBHN-VPQH Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 23/VBHN-VPQH ngày 15/07/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
3 809/STP-BTTP Công văn số 809/STP-BTTP ngày 25/2/2014 v/v chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ Đề nghị Phòng Tư pháp Quận 10 thực hiện và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản song ngữ theo đúng quy định pháp luật./.
4 17428/BTC-TCHQ Công văn số 17428/BTC-TCHQ ngày 22/12/2011 v/v xử lý vướng mắc áp dụng pháp luật thuế Bộ Tài chính có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thống nhất thực hiện./.
5 17926/BTC-TCHQ Công văn số 17926/BTC-TCH ngày 22/12/2009 v/v xử lý vướng mắc khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật Để việc áp dụng pháp luật được thống nhất, đúng quy định, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tư pháp có hướng dẫn xử lý các vướng mắc nêu trên.
6 17/2008/QH12 Luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.