Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 16/2020/NĐ-CP Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2020.
2 1449/VBHN-BTP Thông tư số 1449/VBHN-BTP ngày 5/02/2018 hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2010
3 03/2015/TT-BTP Thông tư số 03/2015/TT-BTP ngày 01/4/2015 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2015 và sẽ hết hiệu lực khi Thoả thuận chấm dứt hiệu lực.
4 5183/VBHN-BTP Nghị định 5183/VBHN-BTP ngày 23/12/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.
5 97/2014/NĐ-CP Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định này.
6 05/VBHN-VPQH Luật Quốc tịch Việt Nam số 05/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014 Luật này có hiệu lực từ ngày công bố.
7 56/2014/QH13 Luật số 56/2014/QH13 ngày 24/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.
8 6770/VBHN-BTP Thông tư 6770/VBHN-BTP ngày 17/9/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2013.
9 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/1/2013 Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2013.
10 135/2010/TT-BTC Thông tư số 135/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 Sửa đổi, bổ sung thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
11 08/2010/TT-BTP Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2010
12 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2010. Định kỳ hàng năm, Bộ Tư pháp thống kê, tổng hợp báo cáo Chính phủ kết quả giải quyết các việc về quốc tịch./.
13 146/2009/TT-BTC Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
14 78/2009/NĐ-CP Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết thi hành các Điều 13, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 34 và hướng dẫn thi hành một số điều khác của Luật Quốc tịch Việt Nam Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2009 và thay thế Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1998
15 24/2008/QH12 Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.