Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 VB-XN-GĐĐ-CV4912 Mẫu văn bản đề nghị xác nhận giấy đi đường Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v triển khai mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội;
2 MAU_GDD_4912_DN_PDF Mẫu giấy đi đường mới Đà Nẵng Ban hành kèm theo Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
3 MAU_GDD_4912_DN_WORD Mẫu giấy đi đường mới TP Đà Nẵng Ban hành kèm theo Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
4 MAU-QĐHĐQT-2021 Mẫu quyết định của hội đồng quản trị Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
5 MGTTTTU/2020 Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng Mẫu số 04 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
6 MGĐNTT/2020 Mẫu giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
7 MBLTT/2020 Mẫu biên lai thu tiền Mẫu số 06 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
8 MBKKQ/2020 Mẫu bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
9 MBKCT/2020 Mẫu bảng kê chi tiền Mẫu số 09 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
10 MBBGNTSCĐ/2020 Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định Mẫu số 01 - TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
11 MBBTLTSCĐ/2020 Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định Mẫu số 02-TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
12 MBBBGTSCĐSCLHT/2020 Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành Mẫu số 03 - TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
13 MBBĐGLTSCĐ/2020 Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ Mẫu số 04 - TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
14 MBBKKTSCĐ/2020 Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định Mẫu số 05 - TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
15 MBCC/2020 Mẫu bản chấm công Mẫu số 01b- LĐTL: Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
16 MBCCLTG/2020 Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ Mẫu số 01b- LĐTL: Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
17 MBTTTL/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền lương Mẫu số 02-LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
18 MBTTTT/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng Mẫu số 03-LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
19 MGĐĐ/2020 Mẫu giấy đi đường Mẫu số 04-LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
20 MPXNSPHT/2020 Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Mẫu số 05 - LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
21 MBTTTLLTG/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ Mẫu số 06- LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
22 MBTTTTN/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài Mẫu số 07- LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
23 MHĐGK/2020 Mẫu hợp đồng giao khoán Mẫu số 08 - LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
24 MBBTL(NT)HĐGK/2020 Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu số 09 - LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
25 MPNK/2020 Mẫu phiếu nhập kho Mẫu số 01 - VT: an hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
26 MPXK/2020 Mẫu phiếu xuất kho Mẫu số 02 - VT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
27 MBBKN/2020 Mẫu biên bản kiểm nghiệm Mẫu số 03 - VT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
28 MBBKKVTCCSPHH/2020 Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số 05 - VT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
29 MBKMH/2020 Mẫu bảng kê mua hàng Mẫu số 06 - VT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
30 PTHU/2020 Mẫu phiếu thu Mẫu số 01 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính