Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 28/2020/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 28/2020/TT-BCA NGÀY 26/03/2020 QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN, PHÂN LOẠI, XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020, thay thế những quy định trước đây của Bộ Công an trái với Thông tư này.
2 Số: 46/QĐ-VKSTC QUYẾT ĐỊNH SỐ: 46/QĐ-VKSTC NGÀY 14/02/2019 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ HỒ SƠ TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ TẠM ĐÌNH CHỈ VÀ HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠM ĐÌNH CHỈ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
3 Số: 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT NGÀY 05/09/2018 QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 10 năm 2018. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo.
4 Số: 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC NGÀY 29/12/2017 QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.
5 Số: 61/2017/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 61/2017/TT-BCA NGÀY 14/12/2017 QUY ĐỊNH BIỂU MẪU, GIẤY TỜ, SỔ SÁCH VỀ ĐIỀU TRA HÌNH SỰ Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018.
6 Số: 54/2017/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 54/2017/TT-BCA NGÀY 15/11/2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 THÔNG TƯ SỐ 60/2014/TT-BCA NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2014 QUY ĐỊNH BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2017.
7 101/2015/QH13 Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
8 28/2014/TT-BCA Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/07/2014 quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2014, thay thế những quy định trước đây của Bộ Công an về hoạt động điều tra hình sự trong Công an nhân dân trái với Thông tư này.
9 04/2004/NQ-HĐTP Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 do Hội đồng Thẩm phán - Toà án nhân dân tối cao ban hành; Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2004 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
10 19/2003/QH11 Bộ Luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.
11 7-LCT/HĐNN8 Bộ luật tố tụng hình sự số 7-LCT/HĐNN8 ngày 28/06/1988; Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 6 năm 1988.