Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 28/2020/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 28/2020/TT-BCA NGÀY 26/03/2020 QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN, PHÂN LOẠI, XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN Hiệu lực từ ngày 15/5/2020
2 Số: 46/QĐ-VKSTC QUYẾT ĐỊNH SỐ: 46/QĐ-VKSTC NGÀY 14/02/2019 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ HỒ SƠ TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ TẠM ĐÌNH CHỈ VÀ HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠM ĐÌNH CHỈ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Hiệu lực ngày 14/02/2019
3 Số: 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT NGÀY 05/09/2018 QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Hiệu lực từ ngày 19/10/2018.
4 Số: 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC NGÀY 29/12/2017 QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ Hiệu lực từ ngày 01/03/2018.
5 Số: 61/2017/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 61/2017/TT-BCA NGÀY 14/12/2017 QUY ĐỊNH BIỂU MẪU, GIẤY TỜ, SỔ SÁCH VỀ ĐIỀU TRA HÌNH SỰ Hiệu lực thi hành từ ngày 29/01/2018.
6 Số: 54/2017/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 54/2017/TT-BCA NGÀY 15/11/2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 THÔNG TƯ SỐ 60/2014/TT-BCA NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2014 QUY ĐỊNH BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN Hiệu lực kể từ ngày 31/12/2017.
7 101/2015/QH13 Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016.
8 28/2014/TT-BCA Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/07/2014 quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân; Hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/08/2014
9 04/2004/NQ-HĐTP Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 do Hội đồng Thẩm phán - Toà án nhân dân tối cao ban hành; Hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày ký
10 19/2003/QH11 Bộ Luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Thông qua ngày 26/11/2003
11 7-LCT/HĐNN8 Bộ luật tố tụng hình sự số 7-LCT/HĐNN8 ngày 28/06/1988; Thông qua ngày 28/6/1988