Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 17/VBHN-VPQH LUẬT THƯƠNG MẠI SỐ: 17/VBHN-VPQH NGÀY 05/7/2019 Hiệu lực từ ngày 01/01/2006
2 9810/BCT-KH Công văn số 9810/BCT-KH ngày 30/11/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Hiệu lực ngày 30/11/2018
3 9161/BCT-KH Công văn số 9161/BCT-KH V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Hiệu lực 09/11/2018
4 7814/BCT-KH Công văn số 7814/BCT-KH ngày 26/9/2018 Hiệu lực ngày 26/9/2018
5 21/2018/TT-BCT Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20/08/2018 sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 Hiệu lực kể từ ngày 18/10/2018.
6 6219/BCT-KH Công văn số 6219/BCT-KH ngày 07/08/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Hiệu lực ngày 07/08/2018
7 6221/BCT-KH Công văn số 6221/BCT-KH ngày 07/8/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Hiệu lực ngày 07/8/2018
8 81/2018/NĐ-CP Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2018.
9 590/QĐ-BCT Quyết định số 590/QĐ-BCT ngày 21/2/2018 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (Phụ lục I) và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần (Phụ lục II) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2018 Hiệu lực ngày 21/2/2018
10 1040/BCT-KH Công văn số 1040/BCT-KH ngày 02/02/2018 V/v triển khai thi hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 Hiệu lực ngày 02/02/2018
11 08/2018/NĐ-CP Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Hiệu lực ngày 15/01/2018
12 09/2018/NĐ-CP Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hoá và ... Hiệu lực kể từ ngày 15/01/2018
13 09/VBHN-BCT Nghị định số 09/VBHN-BCT ngày 24/03/2017 quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Hiệu lực kể từ ngày 20/02/2014
14 04/2017/TT-BCT Thông tư số 04/2017/TT-BCT ngày 9/03/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 Hiệu lực kể từ ngày 09/03/2017.
15 11/2016/TT-BCT Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 5/7/2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006
16 77/2016/NĐ-CP Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
17 04/2016/TT-BCT Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 6/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực Hiệu lực thi hành từ ngày 20/07/2016
18 07/2016/NĐ-CP Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Hiệu lực 10/03/2016
19 03/VBHN-NHNN Thông tư 03/VBHN-NHNN ngày 6/01/2016 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/03/2013.
20 38/2015/TT-NHNN Thông tư 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 Hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016.
21 59/2015/TT-BCT Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động Hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2016
22 06/VBHN-NHNN Thông tư 06/VBHN-NHNN ngày 7/9/2015 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/03/2013.
23 47/2014/TT-BCT Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2015
24 04/2014/TT-BCT Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014
25 34/2013/TT-BCT Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 05/02/2014
26 187/2013/NĐ-CP Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Hiệu lực kể từ ngày 20/02/2014
27 52/2013/NĐ-CP Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013
28 PL-TT08-2013-TT-BTC Phụ lục biểu mẫu kèm theo thông tư số 08 ngày 22/4/2013 Thông tư số 08 /2013/TT-BCT ngày 22/4/2013
29 DSTV-WTO Danh sách 153 nước, vùng lãnh thổ là thành viên WTO List of 153 countries and territories are members of the WTO
30 08/2013/TT-BCT Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 07/6/2013