Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 17/VBHN-VPQH LUẬT THƯƠNG MẠI SỐ: 17/VBHN-VPQH NGÀY 05/7/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Luật này thay thế Luật Thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997.
2 9810/BCT-KH Công văn số 9810/BCT-KH ngày 30/11/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
3 9161/BCT-KH Công văn số 9161/BCT-KH V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
4 7814/BCT-KH Công văn số 7814/BCT-KH ngày 26/9/2018 Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
5 21/2018/TT-BCT Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20/08/2018 sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2018.
6 6219/BCT-KH Công văn số 6219/BCT-KH ngày 07/08/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
7 6221/BCT-KH Công văn số 6221/BCT-KH ngày 07/8/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
8 81/2018/NĐ-CP Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2018.
9 590/QĐ-BCT Quyết định số 590/QĐ-BCT ngày 21/2/2018 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (Phụ lục I) và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần (Phụ lục II) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2018 Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
10 1040/BCT-KH Công văn số 1040/BCT-KH ngày 02/02/2018 V/v triển khai thi hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 Trong quá trình triển khai thi hành, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các Cơ quan phản ánh về Bộ Công Thương để được hướng dẫn kịp thời./.
11 08/2018/NĐ-CP Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
12 09/2018/NĐ-CP Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hoá và ... Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 nâm 2018
13 09/VBHN-BCT Nghị định số 09/VBHN-BCT ngày 24/03/2017 quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2014
14 04/2017/TT-BCT Thông tư số 04/2017/TT-BCT ngày 9/03/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2017.
15 11/2016/TT-BCT Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 5/7/2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)
16 77/2016/NĐ-CP Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
17 04/2016/TT-BCT Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 6/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2016
18 07/2016/NĐ-CP Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Nghị định này thay thế Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
19 03/VBHN-NHNN Thông tư 03/VBHN-NHNN ngày 6/01/2016 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2013.
20 38/2015/TT-NHNN Thông tư 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.
21 59/2015/TT-BCT Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2016
22 06/VBHN-NHNN Thông tư 06/VBHN-NHNN ngày 7/9/2015 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2013.
23 47/2014/TT-BCT Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2015
24 04/2014/TT-BCT Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2014
25 34/2013/TT-BCT Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2014
26 187/2013/NĐ-CP Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2014, thay thế Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
27 52/2013/NĐ-CP Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013
28 PL-TT08-2013-TT-BTC Phụ lục biểu mẫu kèm theo thông tư số 08 ngày 22/4/2013 Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013
29 DSTV-WTO Danh sách 153 nước, vùng lãnh thổ là thành viên WTO List of 153 countries and territories are members of the WTO
30 08/2013/TT-BCT Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 07/6/2013