Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 25/VBHN-VPQH Luật Cán bộ, công chức số: 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
2 Số: 52/2019/QH14 Luật số: 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
3 Số: 64/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 64/2014/NĐ-CP NGÀY 26/06/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2014.
4 Số: 112/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 112/2011/NĐ-CP NGÀY 05/12/2011 VỀ CÔNG CHỨC XÃ. PHƯỜNG, THỊ TRẤN Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012.
5 Số: 34/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 34/2011/NĐ-CP NGÀY 17/05/2011 QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC Hiệu lực kể từ ngày 05/7/2011.
6 Số: 22/2008/QH12 Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.