Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 53/2017/NĐ-CP Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 6 năm 2017.
2 30/2016/TT-BXD Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2017.
3 15/2016/TT-BXD Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.
4 14/2016/TT-BXD Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016, thay thế cho Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012
5 07/2016/TT-BXD Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 và thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
6 09/2016/TT-BXD Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Mẫu hợp đồng thi công.
7 08/2016/TT-BXD Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế cho Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn mẫu Hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng.
8 59/2015/NĐ-CP Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015
9 37/2015/NĐ-CP Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
10 50/2014/QH13 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
11 15/2013/NĐ-CP Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013 và thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thay thế Khoản 4 Điều 13, Điều 18 và Điều 30 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Các quy định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.
12 10/2012/TT-BXD Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ban hành Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 02 năm 2013.
13 64/2012/NĐ-CP Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2012
14 01/2012/TT-BXD Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 8/5/2012 hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam Thông tư này thay thế cho Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2012
15 03/2012/QĐ-TTg Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2012
16 08/2011/TT-BXD Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011. Hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không bắt buộc thực hiện theo các hướng dẫn của Thông tư này
17 MHĐTVXD Mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng kèm theo thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 Kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng
18 48/2010/NĐ-CP Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 về hợp đồng xây dựng trong hoạt động xây dựng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010
19 87/2004/QĐ-TTg Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo