Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 53/2017/NĐ-CP Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng Hiệu lực thi hành từ ngày 25/06/2017.
2 30/2016/TT-BXD Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2017.
3 15/2016/TT-BXD Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016.
4 14/2016/TT-BXD Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam Hiệu lực kể từ ngày 15/08/2016
5 07/2016/TT-BXD Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2016
6 09/2016/TT-BXD Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2016
7 08/2016/TT-BXD Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2016
8 59/2015/NĐ-CP Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng Hiệu lực kể từ ngày 05/8/2015
9 37/2015/NĐ-CP Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Hiệu lực ngày 22/4/2015
10 50/2014/QH13 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
11 15/2013/NĐ-CP Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013
12 10/2012/TT-BXD Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ban hành Hiệu lực thi hành từ ngày 06/02/2013.
13 64/2012/NĐ-CP Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2012
14 01/2012/TT-BXD Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 8/5/2012 hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam Hiệu lực ngày 8/5/2012
15 03/2012/QĐ-TTg Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2012
16 08/2011/TT-BXD Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011.
17 MHĐTVXD Mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng kèm theo thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011
18 48/2010/NĐ-CP Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 về hợp đồng xây dựng trong hoạt động xây dựng Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010
19 87/2004/QĐ-TTg Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký