Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 2325/QĐ-BTNMT Quyết định số 2325/QĐ-BTNMT ngày 11/9/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra bộ Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 và thay thế Quyết định số 1299/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ. Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
2 02/2012/TT-TTCP Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2012. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung./.
3 86/2011/NĐ-CP Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2011 và thay thế Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hết hiệu lực thi hành.
4 56/2010/QH12 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Luật thanh tra số 22/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
5 35/2009/NĐ-CP Nghị định số 35/2009/NĐ-CP ngày 7/4/2009 về tổ chức và hoạt động của thanh tra tài nguyên và môi trường Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2009 và thay thế Nghị định số 65/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.