Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 210/VBHN-BTP Nghị định số 210/VBHN-BTP ngày 19/01/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính Hiệu lực từ ngày 19/07/2013
2 09/VBHN-VPQH Luật Xử lý vi phạm hành chính số 09/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013
3 97/2017/NĐ-CP Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 Hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2017.
4 176/2016/TT-BTC Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.
5 50/2016/NĐ-CP Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư Hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2016
6 124/2015/NĐ-CP Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2016
7 2171/TCT-PC Công văn số 2171/TCT-PC ngày 03/6/2015 V/v xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức bị giải thể Hiệu lực ngày 03/6/2015
8 2316/BXD-TTr Công văn số 2316/BXD-TTr ngày 22/9/2014 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và Thông tư số 02/2014/TT-BXD Hiệu lực ngày 22/9/2014
9 02/2014/TT-BXD Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/2/2014 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/4/2014
10 10/2014/TT-BTC Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn Hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/03/2014
11 185/2013/NĐ-CP Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014
12 166/2013/TT-BTC Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014
13 167/2013/NĐ-CP Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình Hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2013
14 Số: 158/2013/NĐ-CP Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.
15 155/2013/NĐ-CP Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014
16 Số: 129/2013/NĐ-CP Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013
17 121/2013/NĐ-CP Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở, Hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2013
18 81/2013/NĐ-CP Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/7/2013
19 15/2012/QH13 Luật Xử phạt vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013