Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 210/VBHN-BTP Nghị định số 210/VBHN-BTP ngày 19/01/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2013
2 09/VBHN-VPQH Luật Xử lý vi phạm hành chính số 09/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013
3 97/2017/NĐ-CP Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2017.
4 176/2016/TT-BTC Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.
5 50/2016/NĐ-CP Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2016 và thay thế Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
6 124/2015/NĐ-CP Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2016. Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn thi hành Nghị định này.
7 2171/TCT-PC Công văn số 2171/TCT-PC ngày 03/6/2015 V/v xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức bị giải thể Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 35 Thông tư số 166/2013/TT-BTC
8 2316/BXD-TTr Công văn số 2316/BXD-TTr ngày 22/9/2014 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và Thông tư số 02/2014/TT-BXD Trên đây là những ý kiến cụ thể của Bộ Xây dựng về những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và Thông tư số 02/2014/TT-BXD. Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, đôn đốc Thanh tra Sở tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và Thông tư số 02/2014/TT-BXD để ổn định tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố
9 02/2014/TT-BXD Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/2/2014 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2014, thay thế Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
10 10/2014/TT-BTC Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2014
11 185/2013/NĐ-CP Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Nghị định này thay thế: Nghị định số 06/2008/NĐ-CP; Nghị định số 112/2010/NĐ-CP; Nghị định số 107/2008/NĐ-CP; Nghị định số 06/2009/NĐ-CP; Nghị định số 76/2010/NĐ-CP; Nghị định số 19/2012/NĐ-CP; Nghị định số 08/2013/NĐ-CP.
12 166/2013/TT-BTC Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
13 167/2013/NĐ-CP Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2013. Các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Chương 3 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội, Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy hết hiệu lực, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
14 Số: 158/2013/NĐ-CP Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
15 155/2013/NĐ-CP Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
16 Số: 129/2013/NĐ-CP Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Bãi bỏ các Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 và số 13/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
17 121/2013/NĐ-CP Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2013, thay thế Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
18 81/2013/NĐ-CP Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2013
19 15/2012/QH13 Luật Xử phạt vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.