Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 06/2019/TT-NHNN Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/9/2019. Thông tư này thay thế Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014
2 Số: 14/VBHN-NHNN THÔNG TƯ SỐ: 14/VBHN-NHNN NGÀY 04/04/2019 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.
3 49/2018/TT-NHNN Thông tư 49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về tiền gửi có kỳ hạn Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019
4 08/VBHN-NHNN Thông tư số 08/VBHN-NHNN ngày 27/02/2018 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014.
5 02/2018/TT-NHNN Thông tư số 02/2018/TT-NHNN ngày 12/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018.
6 05/2017/TT-NHNN Thông tư 05/2017/TT-NHNN ngày 30/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2017
7 32/2016/TT-NHNN Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2017
8 Phụ lục số 01 Phụ lục số 01 - Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 Ban hành kèm theo Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016
9 Phụ lục số 02 Phụ lục số 02 - Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 Ban hành kèm theo Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016
10 Phụ lục 03 Phụ lục 03 - Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 Ban hành kèm theo Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016
11 30/VBHN-NHNN Thông tư số 30/VBHN-NHNN ngày 8/7/2016 quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2012.
12 13/2016/TT-NHNN Thông tư số 13/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2011 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2016.
13 24/VBHN-NHNN Thông tư số 24/VBHN-NHNN ngày 29/4/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2016 trừ quy định tại Khoản 3 Điều này.
14 05/2016/TT-NHNN Thông tư số 05/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2016.
15 Số: 786/TCT-CS Công văn số 786/TCT-CS ngày 01/03/2016 V/v chính sách thuế. Tổng cục Thuế trả lời để Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển biết và thực hiện./.
16 03/2016/TT-NHNN Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2016
17 06/VBHN-NHNN Thông tư số 06/VBHN-NHNN ngày 06/01/2016 quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2012.
18 16/2015/TT-NHNN Thông tư số 16/2015/TT-NHNN ngày 19/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2015.
19 09/2015/TT-BTC Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/03/2015. Doanh nghiệp có hành vi vi phạm khi thực hiện các giao dịch tài chính quy định tại Thông tư này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
20 96/2014/NĐ-CP Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2014
21 25/2014/TT-NHNN Thông tư số 25/2014/TT-NHNN ngày 15/9/2014 Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.
22 1712/QĐ-NHNN Quyết định số 1712/QĐ-NHNN ngày 25/8/2014 Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 8 năm 2014 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
23 23/2014/TT-NHNN Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014
24 19/2014/TT-NHNN Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2014
25 16/2014/TT-NHNN Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014 hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú người không cư trú tại ngân hàng được phép Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014
26 70/2014/NĐ-CP Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 nám 2014. Nghị định này thay thế Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối.
27 50/2014/NĐ-CP Nghị định số 50/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.
28 12/2014/TT-NHNN Thông tư số 12/2014/TT-NHNN ngày 31/03/2014 về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2014.
29 05/2014/TT-NHNN Thông tư số 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 4 năm 2014
30 222/2013/NĐ-CP Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 về thanh toán bằng tiền mặt Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014