Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 06/VBHN-BCA Nghị định số 06/VBHN-BCA ngày 11/06/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân Hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016
2 Số: 40/2021/TT-BTC Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Hiệu lực từ ngày 01/08/2021.
3 Số: 59/2021/TT-BCA Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2021
4 Số: 04/VBHN-BTNMT Nghị định số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.
5 Số: 25/2021/TT-BTC Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam Hiệu lực thi hành từ ngày 22/05/2021.
6 Số: 47/2021/NĐ-CP Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Hiệu lực từ ngày: 01/04/2021
7 Số: 31/2021/NĐ-CP Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Hiệu lực từ ngày 26/03/2021
8 Số: 21/2021/NĐ-CP Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Hiệu lực từ ngày 15/05/2021.
9 Số: 01/2021/TT-BKHĐT Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2021
10 Số: 42/QĐ-CA Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12/03/2021 Công bố 04 (AL40-43) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Hiệu lực từ ngày 15/04 /2021
11 MAU_CV_07_02_2024 Mẫu công văn của Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng
12 MAU_TB_08_02_2024 Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng Khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006
13 MAU_DN_TCHNLS_08_02_2024 Mẫu giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật tại Đà Nẵng Khoản 1 Điều 36, Khoản 2 Điều 38, Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006
14 MAU_GDN_08_02_2024 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Công ty Luật tại Đà Nẵng Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
15 MAU_DIEULE_08_02_2024 Mẫu Điều lệ Công ty Luật tại Đà Nẵng Điều 7 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013
16 MAU_GDN_VPLS_09_02_2024 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
17 MAU_LSCN_09_02_2024 Mẫu đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân tại Đà Nẵng Khoản 5 Điều 26 Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
18 Số: 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ Hướng dẫn sô 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/02/2021 thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 Hiệu lực từ ngày 26/02/2021
19 Số: 271/TCT-TTKT Công văn số: 271/TCT-TTKT ngày 27/01/2021 V/v giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP Hiệu lực từ ngày 27/01/2021
20 Số: 200/VBHN-BTP Nghị định số 200/VBHN-BTP ngày 22/01/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
21 Số: 324 /BKHĐT-PC Công văn số 324 /BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư Hiệu lực từ ngày 20/01/2021
22 MAU-QĐHĐQT-2021 Mẫu quyết định của hội đồng quản trị Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
23 Số: 01/2021/NĐ-CP Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp Hiệu lực từ ngày 04/01/2021.
24 Số: 50/2020/TT-BGDĐT Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 ban hành chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo Hiệu lực từ ngày 31/03/2021.
25 Số: 152/2020/NĐ-CP Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam Hiệu lực từ ngày 15/02/2021.
26 Số: 3978/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hiệu lực từ ngày 21/12/2020
27 Số: 148/2020/NĐ-CP Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Hiệu lực từ ngày 08/02/2021
28 Số: 145/2020/NĐ-CP Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động Hiệu lực từ ngày 01/02/2021.
29 Số: 27/VBHN-VPQH Luật Căn cước công dân số 27/VBHN-VPQH ngày 07/12/2020 Hiệu lực từ ngày 01/01/2016.
30 Số: 37/VBHN-VPQH Luật Phí và lệ phí số: 37/VBHN-VPQH ngày 07/12/2020 Hiệu lực từ ngày 01/01/2017