Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 31/2021/NĐ-CP Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
2 Số: 21/2021/NĐ-CP Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2021. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
3 Số: 01/2021/TT-BKHĐT Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021. Thông tư này thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
4 Số: 42/QĐ-CA Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12/03/2021 Công bố 04 (AL40-43) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2021
5 Số: 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ Hướng dẫn sô 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/02/2021 thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần trao đổi, kiến nghị đề nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên hệ với Phòng Việc làm - An toàn lao động, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định, hoặc gửi nội dung trao đổi về email: sldtbxh@tphcm.gov. vn, hoặc vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn./.
6 Số: 271/TCT-TTKT Công văn số: 271/TCT-TTKT ngày 27/01/2021 V/v giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu giải quyết./.
7 Số: 200/VBHN-BTP Nghị định số 200/VBHN-BTP ngày 22/01/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
8 Số: 324 /BKHĐT-PC Công văn số 324 /BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của một số địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư (Danh mục gửi kèm theo công văn này).
9 MAU-QĐHĐQT-2021 Mẫu quyết định của hội đồng quản trị Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
10 Số: 01/2021/NĐ-CP Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp Nghị định này có hiệu lực từ ngày 04/01/2021. Nghị định này thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
11 Số: 50/2020/TT-BGDĐT Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 ban hành chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021.
12 Số: 152/2020/NĐ-CP Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.
13 Số: 3978/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Cơ quan, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
14 Số: 148/2020/NĐ-CP Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021. Nghị định này bãi bỏ khoản 4 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; các khoản 8, 10, 15, 31, 46, 56 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. Bỏ cụm từ “dồn điền đổi thửa” tại khoản 4 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
15 Số: 145/2020/NĐ-CP Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.
16 Số: 27/VBHN-VPQH Luật Căn cước công dân số 27/VBHN-VPQH ngày 07/12/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
17 Số: 35/VBHN-VPQH Luật Thủy lợi số 35/VBHN-VPQH ngày 07/12/2020 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
18 Số: 37/VBHN-VPQH Luật Phí và lệ phí số: 37/VBHN-VPQH ngày 07/12/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
19 Số: 105/2020/TT-BTC Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2021. Thông tư này thay thế Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế; Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
20 Số: 46/VBHN-BTC Thông tư số 46/VBHN-BTC ngày 24/11/2020 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
21 Luật số: 68/2020/QH14 Luật Cư trú số: 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
22 Số: 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
23 Số: 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
24 Số: 132/2020/NĐ-CP Nghị định số: 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020
25 Phụ lục: 126/2020/NĐ-CP Phụ lục kèm theo Nghị định số: 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020
26 Số: 123/2020/NĐ-CP Nghị định số: 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022
27 Phụ lục: 123/2020/NĐ-CP Phụ lục kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022
28 Số: 125/2020/NĐ-CP Nghị định số: 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020
29 Số: 126/2020/NĐ-CP Nghị định số: 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020
30 Số: 124/2020/NĐ-CP Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020 và thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.