Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con Hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
2 Số: 132/2020/NĐ-CP Nghị định số: 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Hiệu lực từ ngày 20/12/2020
3 Phụ lục: 126/2020/NĐ-CP Phụ lục kèm theo Nghị định số: 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Hiệu lực từ ngày 05/12/2020
4 Số: 123/2020/NĐ-CP Nghị định số: 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ Hiệu lực từ ngày 01/07/2022
5 Phụ lục: 123/2020/NĐ-CP Phụ lục kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Hiệu lực kể từ ngày 01/07/2022
6 Số: 125/2020/NĐ-CP Nghị định số: 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn Hiệu lực từ ngày 05/12/2020
7 Số: 126/2020/NĐ-CP Nghị định số: 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Hiệu lực từ ngày 05/12/2020
8 Số: 124/2020/NĐ-CP Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Hiệu lực từ ngày 10/12/2020
9 Số: 122/2020/NĐ-CP Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp Hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020
10 Số: 276/QĐ-CA Quyết định số 276/QĐ-CA ngày 02/10/2020 Công bố 02 (AL38-39) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Hiệu lực từ ngày 15/11/2020
11 Số: 87/2020/NĐ-CP Nghị định số: 87/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Hiệu lực từ ngày 15/09/2020
12 Số: 23/VBHN-VPQH Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 23/VBHN-VPQH ngày 15/07/2020 Hiệu lực từ ngày 01/07/2016
13 Số: 12/VBHN-VPQH Luật Kinh doanh bất động sản số: 12/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 Hiệu lực từ ngày 01/07/2015
14 Số: 82/2020/NĐ-CP Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Hiệu lực từ ngày 01/09/2020
15 Số: 79/2020/TT-BCA Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 11/07/2020 hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh. Hiệu lực từ ngày 01/09/2020
16 Số: 75/2020/NĐ-CP Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 01/07/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
17 Số: 05/2020/TT-BKHĐT Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 Hiệu lực từ ngày 01/09/2020.
18 Số: 70/2020/NĐ-CP Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/06/2020 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 Hiệu lực từ đến ngày 31/12/2020.
19 Số: 69/2020/NĐ-CP Nghị định số: 69/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
20 Số: 2089/VBHN-BHXH Quyết định số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/06/2020 Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Hiệu lực từ ngày 26/06/2020
21 Số: 65/2020/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/06/2020 QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG Hiệu lực từ ngày 05/08/2020
22 Mẫu số 01-TT 65/2020/TT-BCA Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/06/2020
23 PHỤ LỤC - TT 65/2020/TT-BCA PHỤ LỤC Các tuyến giao thông đường bộ phân công, phân cấp cho Công an cấp tỉnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/06/2020
24 Số: 64/2020/QH14 LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ SỐ: 64/2020/QH14 NGÀY 18/06/2020 Hiệu lực từ ngày 01/01/2021
25 Số: 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
26 Số: 61/2020/QH14 Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Hiệu lực từ ngày 01/01/2021
27 Số: 58/2020/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 58/2020/TT-BCA NGÀY 16/06/2020 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CẤP, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Hiệu lực: 01/08/2020
28 Số: 57/2020/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 57/2020/TT-BCA NGÀY 10/06/2020 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2015/TT-BCA NGÀY 05/01/2015 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH MẪU GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
29 MGTTTTU/2020 Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng Mẫu số 04 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
30 MGĐNTT/2020 Mẫu giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính