Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 52/VBHN-VPQH Bộ luật Lao động số 52/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 Hiệu lực ngày 01/5/2013
2 36/2018/TT-BCA Thông tư 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Hiệu lực ngày 05/12/2018
3 HDDVMGBĐS 2019 Mẫu hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014
4 HĐMGTM - 2019 Mẫu hợp đồng môi giới thương mại Điều 150 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005.
5 9810/BCT-KH Công văn số 9810/BCT-KH ngày 30/11/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Hiệu lực ngày 30/11/2018
6 9810/BCT-KH Công văn số 9810/BCT-KH ngày 30/11/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Hiệu lực ngày 30/11/2018
7 4529/VBHN-BTP Nghị định số 4529/VBHN-BTP ngày 26/11/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư Hiệu lực từ ngày 28/11/2013
8 35/2018/QH14 LUẬT SỐ 35/2018/QH14 NGÀY 20/11/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH Hiệu lực ngày 01/01/2019.
9 Số: 07/VBHN-BCA Thông tư số 07/VBHN-BCA ngày 19/11/2018 quy định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân và các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018,
10 Số: 05/2018/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
11 155/2018/NĐ-CP Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế Hiệu lực ngày 12/11/2018
12 9161/BCT-KH Công văn số 9161/BCT-KH V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Hiệu lực 09/11/2018
13 Số: 151/2018/NĐ-CP Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Hiệu lực ngày 07/11/2018
14 Số: 269/QĐ-CA Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06/11/2018 Công bố 10 (AL17-26) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 Hiệu lực ngày 03/12/2018
15 07/VBHN-BGDĐT Nghị định số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2018
16 18/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2018.
17 148/2018/NĐ-CP Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động Hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018
18 95/2018/TT-BTC Thông tư số 95/2018/TT-BTC ngày 17/10/2018 bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018.
19 Số: 142/2018/NĐ-CP Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hiệu lực ngày 09/10/2018
20 Số: 140/2018/NĐ-CP Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hiệu lực ngày 08/10/2018
21 137/2018/NĐ-CP Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 Hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2018
22 Số: 140/2018/NĐ-CP Nghị định số: 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hiệu lực ngày 8/10/2018
23 135/2018/NĐ-CP Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 Hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2018
24 7814/BCT-KH Công văn số 7814/BCT-KH ngày 26/9/2018 Hiệu lực ngày 26/9/2018
25 Số: 121/2018/NĐ-CP Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.
26 119/2018/NĐ-CP Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018
27 Số: 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT NGÀY 05/09/2018 QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Hiệu lực từ ngày 19/10/2018.
28 Số: 114/2018/NĐ-CP Nghị định số: 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Hiệu lực ngày 04/09/2018
29 82/2018/TT-BTC Thông tư 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018
30 81/2018/TT-BTC Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 Hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2018.