Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 07/VBHN-BGDĐT Nghị định số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018
2 18/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2018.
3 148/2018/NĐ-CP Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2018
4 95/2018/TT-BTC Thông tư số 95/2018/TT-BTC ngày 17/10/2018 bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.
5 Số: 142/2018/NĐ-CP Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
6 Số: 140/2018/NĐ-CP Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
7 Số: 140/2018/NĐ-CP Nghị định số: 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
8 137/2018/NĐ-CP Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2018
9 135/2018/NĐ-CP Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018
10 7814/BCT-KH Công văn số 7814/BCT-KH ngày 26/9/2018 Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
11 Số: 121/2018/NĐ-CP Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.
12 119/2018/NĐ-CP Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018
13 Số: 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT NGÀY 05/09/2018 QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 10 năm 2018. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo.
14 Số: 114/2018/NĐ-CP Nghị định số: 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
15 82/2018/TT-BTC Thông tư 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018
16 81/2018/TT-BTC Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 10 năm 2018.
17 21/2018/TT-BGDĐT Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011
18 108/2018/NĐ-CP Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.
19 21/2018/TT-BCT Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20/08/2018 sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2018.
20 MHĐTMN Mẫu hợp đồng thuê mua nhà Ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
21 6221/BCT-KH Công văn số 6221/BCT-KH ngày 07/8/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
22 6221/BCT-KH Công văn số 6221/BCT-KH ngày 07/8/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
23 6219/BCT-KH Công văn số 6219/BCT-KH ngày 07/08/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
24 GĐNĐKHKD Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
25 MBBĐGTSGV Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn, Khoản 1 Điều 37 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
26 BBGNTSGV 2018 Biên bản giao nhận tài sản góp vốn Biên bản giao nhận tài sản góp vốn, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
27 MBBTLHĐ Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Hợp đồng chấm dứt theo các trường hợp quy định tại Điều 422 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015.
28 11/2018/TT-BTP Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2018
29 MGĐĐ Mẫu giấy đi đường Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công ty, sử dụng phổ biến cho cán bộ công nhân viên hoặc người lao động làm giấy đi đường, công tác, chứng từ thanh toán tiền công tác phí
30 MDCVT Mẫu di chúc viết tay Theo quy định tại Điều 633 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015