Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 27/VBHN-VPQH Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 27/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Pháp lệnh Về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/1999/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
2 Số: 25/VBHN-VPQH Luật Cán bộ, công chức số: 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
3 41/2019/TT-BCT Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019 bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2020
4 Số: 85/2019/TT-BTC Thông tư số: 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2020
5 Số: 52/2019/QH14 Luật số: 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
6 Số: 51/2019/QH14 LUẬT SỐ: 51/2019/QH14 NGÀY 25/11/2019 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
7 13/2019/TT-BVHTTDL Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020
8 Luật số: 47/2019/QH14 Luật số: 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
9 Luật số: 49/2019/QH14 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
10 Số: 45/2019/QH14 Bộ Luật lao động số: 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.
11 MĐĐNXXVM-2019 Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt Khoản 2 Điều 227 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015
12 MQD.PCRT.2021.03.29 Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012; Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12/06/2013; Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 10/4/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; Thông tư 29/VBHN-NHNN ngày 11/7/2014 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền;
13 74/2019/TT-BTC Thông tư số 74/2019/TT-BTC ngày 24/10/2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2019
14 4201/TCT-KK Công văn số 4201/TCT-KK ngày 16/10/2019 V/v Kê khai vãng lai ngoại tỉnh Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.
15 MĐLCN-2019 Mẫu điều lệ chi nhánh công ty tnhh ... Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Khoản 1 Điều 84 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015.
16 4178/TCT-CS Công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 V/v: Một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Đề nghị các Cục Thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ biến và tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục thuế kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện./.
17 68/2019/TT-BTC Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019
18 GCNPVG-2019 Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp Khoản 5, Khoản 6 Điều 48 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
19 Số: 212/TANDTC-PC Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử Trên đây là kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao thông báo để các Tòa án nghiên cứu, tham khảo trong quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền
20 07/VBHN-BTNMT Thông tư số 07/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2014
21 SĐKTV-2019 Mẫu sổ đăng ký thành viên Điều 49 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
22 MCP-2019 Mẫu cổ phiếu Điều 120 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
23 SĐKCĐ-2019 Mẫu sổ đăng ký cổ đông Điều 121 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
24 Số: 293/QĐ-CA Quyết định số 293/QĐ-CA ngày 09/09/2019 Công bố 03 (AL27-29) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019
25 2499/QĐ-BGDĐT Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/08/2019 v/v công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 Thời điểm hết hiệu lực: ngày 01 tháng 7 năm 2016.
26 3200/TCT-KK Công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 V/v quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn người nộp thuế và các Chi cục Thuế trên địa bàn thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế phản ánh về Tổng cục Thuế (qua Vụ Kê khai và Kế toán thuế) để nghiên cứu, hướng dẫn./.
27 47/2019/TT-BTC Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019
28 Số: 04/2019/TT-BVHTTDL Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/07/2019 ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.
29 62/2019/NĐ-CP Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.
30 Số: 17/VBHN-VPQH LUẬT THƯƠNG MẠI SỐ: 17/VBHN-VPQH NGÀY 05/7/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Luật này thay thế Luật Thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997.