Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 100/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 100/2019/NĐ-CP NGÀY 30/12/2019 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Hiệu lực ngày 01/01/2020.
2 81/2019/TT-BCA Thông tư số 81/2019/TT-BCA ngày 27/12/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân Hiệu lực từ ngày 12/02/2020
3 Số: 68/VBHN-BTC Thông tư số 68/VBHN-BTC ngày 19/12/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 Hiệu lực từ ngày 01/10/2013.
4 Số: 11/2019/TT-BKHĐT Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Hiệu lực từ ngày 01/02/2020.
5 Số: 22/VBHN-VPQH Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Hiệu lực từ ngày 01/01/2016
6 Số: 27/VBHN-VPQH Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 27/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Hiệu lực từ ngày 01/01/2015
7 Số: 25/VBHN-VPQH Luật Cán bộ, công chức số: 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
8 41/2019/TT-BCT Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019 bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương Hiệu lực kể từ ngày 29/01/2020
9 201/2019/QĐ-HĐLSTQ Quyết định 201/2019/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 Hiệu lực ngày 13/12/2019
10 Số: 85/2019/TT-BTC Thông tư số: 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hiệu lực kể từ ngày 13/01/2020
11 Số: 52/2019/QH14 Luật số: 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
12 Số: 51/2019/QH14 LUẬT SỐ: 51/2019/QH14 NGÀY 25/11/2019 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
13 13/2019/TT-BVHTTDL Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Hiệu lực từ ngày 20/01/2020
14 Luật số: 47/2019/QH14 Luật số: 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
15 Luật số: 49/2019/QH14 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
16 Số: 45/2019/QH14 Bộ Luật lao động số: 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 Hiệu lực từ ngày 01/01/2021
17 MĐĐNXXVM-2019 Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt Khoản 2 Điều 227 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015
18 74/2019/TT-BTC Thông tư số 74/2019/TT-BTC ngày 24/10/2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự Hiệu lực từ ngày 10/12/2019
19 4201/TCT-KK Công văn số 4201/TCT-KK ngày 16/10/2019 V/v Kê khai vãng lai ngoại tỉnh Hiệu lực ngày 16/10/2019
20 MĐLCN-2019 Mẫu điều lệ chi nhánh công ty tnhh ... Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Khoản 1 Điều 84 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015.
21 4178/TCT-CS Công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 V/v: Một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Hiệu lực từ ngày 15/10/2019
22 68/2019/TT-BTC Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Hiệu lực từ ngày 14/11/2019
23 GCNPVG-2019 Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp Khoản 5, Khoản 6 Điều 48 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
24 Số: 212/TANDTC-PC Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử Hiệu lực ngày 13/09/2019
25 07/VBHN-BTNMT Thông tư số 07/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Hiệu lực từ ngày 13/8/2014
26 SĐKTV-2019 Mẫu sổ đăng ký thành viên Điều 49 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
27 MCP-2019 Mẫu cổ phiếu Điều 120 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
28 SĐKCĐ-2019 Mẫu sổ đăng ký cổ đông Điều 121 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
29 Số: 293/QĐ-CA Quyết định số 293/QĐ-CA ngày 09/09/2019 Công bố 03 (AL27-29) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Hiệu lực từ ngày 10/10/2019
30 3200/TCT-KK Công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 V/v quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản Hiệu lực ngày 12/8/2019