Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 09/VBHN-VPQH LUẬT NHÀ Ở SỐ: 09/VBHN-VPQH NGÀY 04/07/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 34/2009/QH12 và Luật số 38/2009/QH12, Nghị quyết số 19/2008/QH12 của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
2 57/2019/NĐ-CP Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 6 năm 2019.
3 PHỤ LỤC: 57/2019/NĐ-CP Phụ lục kèm theo: Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 6 năm 2019.
4 06/2019/TT-NHNN Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/9/2019. Thông tư này thay thế Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014
5 Số: 07/VBHN-VPQH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỐ: 07/VBHN-VPQH NGÀY 25/06/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.
6 Số: 39/2019/QH14 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ: 39/2019/QH14 NGÀY 13/06/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 101 của Luật này.
7 38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
8 579/KCB-PHCN&GĐ Công văn số 579/KCB-PHCN&GĐ ngày 30/5/2019 V/v quản lý dịch vụ xoa bóp (massage) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh-Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.
9 40/2019/NĐ-CP Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019
10 Số: 36/TT-MTTW-BTT Thông tri số: 36/TT-MTTW-BTT ngày 06/05/2019 quy định, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân Thông tri này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Thông tri số 02/TTr- MTTW-BTT ngày 12/02/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
11 2757/BKHĐT-ĐTNN Công văn số ngày 02/05/2019 V/v kiến nghị của Công ty CP THT Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ (để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ); - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN; - Sở KHĐT thành phố Hà Nội; - Lưu VT, ĐTNN.
12 Số: 36/2019/NĐ-CP Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/04/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thi hành Nghị định này.
13 31/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2019/NĐ-CP NGÀY 10/4/2019 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT TỐ CÁO Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 5 năm 2019. Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
14 Số: 32/2019/NĐ-CP Nghị định số: 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 và áp dụng từ năm ngân sách 2019.
15 PHỤ LỤC II-8-2019 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp (Phụ lục II-8) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
16 PHỤ LỤC II-25 Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
17 Số: 14/VBHN-NHNN THÔNG TƯ SỐ: 14/VBHN-NHNN NGÀY 04/04/2019 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.
18 PHỤ LỤC I - 10 - 2019 Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (Phụ lục I-10) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
19 Số: 64/TANDTC-PC Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính Trên đây là kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao thông báo để các Tòa án nghiên cứu tham khảo trong quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền
20 PHU LUC I-2 /2019 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh một thành viên (Phụ lục I-2) Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015
21 MSYLL-2019 Mẫu sơ yếu lý lịch Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu và được sử dụng phổ biến trong giao dịch dân sự, lao động, học tập, công tác và hồ sơ xin việc làm.
22 Số: 03/VBHN-BCA Nghị định số 03/VBHN-BCA ngày 21/03/2019 quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 đến ngày 01 tháng 02 năm 2021.
23 Số: 951/VBHN-BTP Nghị định số 951/VBHN-BTP ngày 21/03/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2011.
24 03/2019/TT-BTP Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/03/2019 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 và thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016
25 02/2019/TT-BTP Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019, thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014
26 Mẫu BDLS - TT02 - 2019 Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019, thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014
27 2679/BTC-QLG Công văn số ngày 11/03/2019 V/v áp dụng một số văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp Trong quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thẩm định giá, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị đơn vị tư vấn có văn bản gửi Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo quy định./.
28 Số: 24/2019/NĐ-CP Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 03/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2019./.
29 Số: 02/2019/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH SỐ: 02/2019/QĐ-UBND NGÀY 27/02/2019 BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019
30 Số: 20/2019/NĐ-CP Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.