Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 47/2019/TT-BTC Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019
2 Số: 04/2019/TT-BVHTTDL Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/07/2019 ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm Hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
3 62/2019/NĐ-CP Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 Hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
4 Số: 17/VBHN-VPQH LUẬT THƯƠNG MẠI SỐ: 17/VBHN-VPQH NGÀY 05/7/2019 Hiệu lực từ ngày 01/01/2006
5 Số: 09/VBHN-VPQH LUẬT NHÀ Ở SỐ: 09/VBHN-VPQH NGÀY 04/07/2019 Hiệu lực ngày 01/07/2015.
6 2499/QĐ-BGDĐT Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/08/2019 v/v công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 Hết hiệu lực ngày 01/07/2016.
7 57/2019/NĐ-CP Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022 Hiệu lực ngày 26/06/2019.
8 PHỤ LỤC: 57/2019/NĐ-CP Phụ lục kèm theo: Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 Hiệu lực ngày 26/06/2019.
9 06/2019/TT-NHNN Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Hiệu lực kể từ ngày 06/9/2019
10 Số: 07/VBHN-VPQH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỐ: 07/VBHN-VPQH NGÀY 25/06/2019 Hiệu lực từ ngày 01/07/2006.
11 Số: 39/2019/QH14 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ: 39/2019/QH14 NGÀY 13/06/2019 Hiệu lực từ ngày 01/01/2020.
12 38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 Hiệu lực từ ngày 01/07/2020
13 579/KCB-PHCN&GĐ Công văn số 579/KCB-PHCN&GĐ ngày 30/5/2019 V/v quản lý dịch vụ xoa bóp (massage) Hiệu lực ngày 30/5/2019
14 40/2019/NĐ-CP Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường Hiệu lực từ ngày 01/07/2019
15 Số: 36/TT-MTTW-BTT Thông tri số: 36/TT-MTTW-BTT ngày 06/05/2019 quy định, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân Hiệu lực ngày 06/05/2019
16 Số: 24/2019/NĐ-CP Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 03/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Hiệu lực từ ngày 25/4/2019
17 2757/BKHĐT-ĐTNN Công văn số ngày 02/05/2019 V/v kiến nghị của Công ty CP THT Hiệu lực ngày 02/05/2019
18 Số: 36/2019/NĐ-CP Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/04/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao Hiệu lực ngày 29/04/2019
19 31/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2019/NĐ-CP NGÀY 10/4/2019 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT TỐ CÁO Hiệu lực từ ngày 28/5/2019.
20 Số: 32/2019/NĐ-CP Nghị định số: 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên Hiệu lực từ ngày 01/6/2019
21 Số: 14/VBHN-NHNN THÔNG TƯ SỐ: 14/VBHN-NHNN NGÀY 04/04/2019 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM Hiệu lực kể từ ngày 10/02/2014.
22 Số: 64/TANDTC-PC Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính Hiệu lực ngày 03/4/2019
23 Số: 03/VBHN-BCA Nghị định số 03/VBHN-BCA ngày 21/03/2019 quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Hiệu lực từ ngày 01/02/2017 đến 01/02/2021.
24 Số: 951/VBHN-BTP Nghị định số 951/VBHN-BTP ngày 21/03/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi Hiệu lực từ ngày 08/05/2011.
25 03/2019/TT-BTP Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/03/2019 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp Hiệu lực từ ngày 15/5/2019
26 02/2019/TT-BTP Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư Hiệu lực từ ngày 05/5/2019
27 Mẫu BDLS - TT02 - 2019 Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 Hiệu lực kể từ ngày 05/5/2019
28 2679/BTC-QLG Công văn số ngày 11/03/2019 V/v áp dụng một số văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp Hiệu lực ngày 11/03/2019
29 QĐBN Mẫu quyết định bổ nhiệm Hiệu lực 10/03/2019
30 MGĐC Mẫu giấy đặt cọc Điều 328 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015