Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 MSYLL-2019 Mẫu sơ yếu lý lịch Hiệu lực 01/03/2019
2 20/2019/NĐ-CP Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 Hiệu lực ngày 10/4/2019
3 Số: 20/2019/NĐ-CP Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ Hiệu lực từ ngày 10/04/2019.
4 09/2019/TT-BTC Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 hiệu lực từ 01/04/2019
5 Số: 46/QĐ-VKSTC QUYẾT ĐỊNH SỐ: 46/QĐ-VKSTC NGÀY 14/02/2019 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ HỒ SƠ TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ TẠM ĐÌNH CHỈ VÀ HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠM ĐÌNH CHỈ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Hiệu lực ngày 14/02/2019
6 Số: 02/2019/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH SỐ: 02/2019/QĐ-UBND NGÀY 27/02/2019 BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Hiệu lực từ ngày 10/03/2019
7 03/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Hiệu lực từ ngày 05/03/2019.
8 Số: 03/VBHN-BTC Nghị định số 03/VBHN-BTC ngày 14/01/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập Hiệu lực từ ngày 01/5/2012.
9 PHU LUC I-2 /2019 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh một thành viên (Phụ lục I-2) Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
10 PHỤ LỤC I - 10 - 2019 Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (Phụ lục I-10) Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
11 PHỤ LỤC II-25 Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25) Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
12 PHỤ LỤC II-8-2019 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp (Phụ lục II-8) Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
13 02/2019/TT-BKHĐT Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 Hiệu lực từ ngày 11/3/2019.
14 PHU LUC 02/2019/TT-BKHĐT Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 Hiệu lực ngày 08/01/2019
15 PHỤ LỤC II-5-2020 Mẫu thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Phụ lục II-5 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
16 PHỤ LỤC II-8-2020 Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục II-8 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
17 01/HD-VKSTC Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC ngày 07/01/2019 công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giao và thi hành án hình sự năm 2019 Hoàn thành trước ngày 30/11/2019
18 49/2018/TT-NHNN Thông tư 49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về tiền gửi có kỳ hạn Hiệu lực từ ngày 05/07/2019
19 173/2018/TT-BQP Thông tư số 173/2018/TT-BQP ngày 31/12/2018 công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cẩm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Hiệu lực từ ngày 01/01/2019
20 Số: 558/TTLLTPQG-HCTH Công văn số 558/TTLLTPQG-HCTH ngày 26/12/2018 V/v hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp Hiệu lực ngày 26/12/2018
21 25/2018/QH14 LUẬT TỐ CÁO SỐ 25/2018/QH14 NGÀY 16/12/2018 Hiệu lực ngày 01/01/2019.
22 Luật số: 23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh số: 23/2018/QH14 ngày 16/12/2018 Hiệu lực ngày 01/07/2019
23 Số: 21/VBHN-VPQH Luật Đất đai số: 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 Hiệu lực ngày 01/07/2014.
24 Số: 05/2018/TT-BKHĐT Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
25 52/VBHN-VPQH Bộ luật Lao động số 52/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 Hiệu lực ngày 01/5/2013
26 36/2018/TT-BCA Thông tư 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Hiệu lực ngày 05/12/2018
27 HDDVMGBĐS 2019 Mẫu hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014
28 HĐMGTM - 2019 Mẫu hợp đồng môi giới thương mại Điều 150 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005.
29 9810/BCT-KH Công văn số 9810/BCT-KH ngày 30/11/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Hiệu lực ngày 30/11/2018
30 9810/BCT-KH Công văn số 9810/BCT-KH ngày 30/11/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Hiệu lực ngày 30/11/2018