Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 20/2019/NĐ-CP Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2019
2 09/2019/TT-BTC Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 01 tháng 04 năm 2019./.
3 Số: 46/QĐ-VKSTC QUYẾT ĐỊNH SỐ: 46/QĐ-VKSTC NGÀY 14/02/2019 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ HỒ SƠ TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ TẠM ĐÌNH CHỈ VÀ HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠM ĐÌNH CHỈ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
4 03/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2019.
5 Số: 03/VBHN-BTC Nghị định số 03/VBHN-BTC ngày 14/01/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.
6 02/2019/TT-BKHĐT Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.
7 PHU LUC 02/2019/TT-BKHĐT Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
8 01/HD-VKSTC Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC ngày 07/01/2019 công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giao và thi hành án hình sự năm 2019 Thời gian hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ xong trước ngày 30/11/2019
9 49/2018/TT-NHNN Thông tư 49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về tiền gửi có kỳ hạn Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019
10 173/2018/TT-BQP Thông tư số 173/2018/TT-BQP ngày 31/12/2018 công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cẩm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế Thông tư số 40/2017/TT-BQP ngày 23 tháng 02 năm 2017
11 Số: 558/TTLLTPQG-HCTH Công văn số 558/TTLLTPQG-HCTH ngày 26/12/2018 V/v hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp Trên đây là hướng dẫn nghiệp vụ của Trung tâm LLTP quốc gia về một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong công tác LLTP.
12 Luật số: 23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh số: 23/2018/QH14 ngày 16/12/2018 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
13 25/2018/QH14 LUẬT TỐ CÁO SỐ 25/2018/QH14 NGÀY 16/12/2018 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Tố cáo đã được thụ lý, đang xem xét và chưa có kết luận trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13.
14 Số: 21/VBHN-VPQH Luật Đất đai số: 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Luật Đất đai số 13/2003/QH11 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
15 Số: 05/2018/TT-BKHĐT Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.
16 52/VBHN-VPQH Bộ luật Lao động số 52/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013
17 36/2018/TT-BCA Thông tư 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
18 HDDVMGBĐS 2019 Mẫu hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014
19 HĐMGTM - 2019 Mẫu hợp đồng môi giới thương mại Điều 150 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005.
20 9810/BCT-KH Công văn số 9810/BCT-KH ngày 30/11/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
21 9810/BCT-KH Công văn số 9810/BCT-KH ngày 30/11/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
22 MBBĐCHĐ/2018 Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn Căn cứ Điểm b, Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC
23 4529/VBHN-BTP Nghị định số 4529/VBHN-BTP ngày 26/11/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2013
24 35/2018/QH14 LUẬT SỐ 35/2018/QH14 NGÀY 20/11/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
25 Số: 07/VBHN-BCA Thông tư số 07/VBHN-BCA ngày 19/11/2018 quy định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân và các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, thay thế Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân và những quy định trước đây của Bộ Công an trái với Thông tư này.
26 Số: 05/2018/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm”.
27 155/2018/NĐ-CP Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
28 9161/BCT-KH Công văn số 9161/BCT-KH V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
29 Số: 151/2018/NĐ-CP Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
30 Số: 269/QĐ-CA Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06/11/2018 Công bố 10 (AL17-26) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 Các Tòa án nhân dân và các Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2018