Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 01/NQ-HĐTP Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 20/01/1988 Hướng dẫn các Toà án nhân dân áp dụng một số quy định mới của Luật Hôn nhân và gia đình Khi việc nuôi con nuôi chấm dứt thì những quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa cha mẹ nuôi với con nuôi cũng chấm dứt. Bản án của Toà án về chấm dứt nuôi con nuôi phải được thông báo cho Uỷ ban nhân dân ở cơ sở để ghi vào sổ hộ tịch.
2 3-LCT/HĐNN8 Luật Đất đai số 3-LCT/HĐNN8 ngày 29/12/1987 Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.
3 55/ĐKTK Thông tư số 55/ĐKTK ngày 5/11/1981 hướng dẫn cách giải quyết các trường hợp sử dụng ruộng đất không hợp pháp, không hợp lý Phương châm chung là kiên quyết bảo vệ đất canh tác, bảo vệ chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, kiên quyết đấu tranh thu hồi ruộng đất sử dụng sai chính sách nhưng khi giải quyết cụ thể phải lâý việc giáo dục, vận động người làm sai tự trả lại đất là chính. Đồng thời phải cưỡng bức, bắt buộc những người làm sai mà không chịu sửa phải sửa theo đúng chính sách của Nhà nước.
4 81/TANDTC Thông tư số 81/TANDTC ngày 24/7/1981 hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế Trường hợp người chồng (hoặc người vợ) do không hiểu pháp luật hoặc còn bị ảnh hưởng của phong tục, tập quán cũ, đã định đoạt cả khối tài sản chung của vợ chồng, thì phần tài sản của vợ (chồng) của người chết được tách ra giao cho người đó. Phần còn lại là di sản của người chết sẽ giao cho người được chỉ định tron di chúc./.
5 HP 1980 Hiến pháp năm 1980 Chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ 7, nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 18 tháng 12 năm 1980, hồi 15 giờ 25 phút.
6 299/TTg Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất trong cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp tập trung lực lượng để hoàn thành công tác này theo đúng thời gian quy định
7 201-CP Quyết định 201-CP ngày 01/7/1980 về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước do Hội Đồng Chính phủ ban hành Quyết định này có hiệu lực bắt buộc thi hành kể từ ngày ký
8 469-TTg Thông tư số 469-TTg ngày 23/12/1977 tạm thời quy định cách tính một số loại đất Trong đợt điều tra lần này, cần thống kê riêng những diện tích đất do các hộ nông dân chưa vào hợp tác xã và các hộ nhân dân lao động khác, các tổ chức tôn giáo (nhà chung, nhà chùa…) các hộ, các cơ quan, đoàn thể, các lực lượng vũ trang (trừ bộ đội xây dựng kinh tế) và các tổ chức khác hiện đang sử dụng để sản xuất riêng cho gia đình, sản xuất tự túc hoặc gây quỹ cho tổ chức mình để phục vụ cho việc chỉ đạo sử dụng ruộng đất của địa phương và của Nhà nước .
9 169-CP Quyết định số 169-CP ngày 24/6/1977 về công tác điều tra và thống kê tình hình cơ bản về đất trong cả nước Thời gian phải hoàn thành công tác điều tra và thống kê tình hình cơ bản về đất: Các tỉnh phía Bắc kết thúc vào cuối tháng 4 năm 1978; Các tỉnh phía Nam kết thúc vào cuối tháng 7 năm 1978; Tổng cục Thống kê tổng hợp đầy đủ tài liệu, số liệu để báo cáo Hội đồng Chính phủ vào cuối năm 1978 và báo cáo kết quả sơ bộ vào cuối năm 1977 để kịp thời phục vụ ngay cho việc xây dựng kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980.
10 HPVN Hiến pháp năm 1959 Chỉ có Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ nhất, kỳ họp thứ 11, nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 31 tháng 12 năm 1959, hồi 15 giờ 50.
11 HP 1946 Hiến pháp năm 1946 Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây: a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu. b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi. c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết.