Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 35-L/CTN Luật số 35-L/CTN ngày 21/06/1994 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Hiệu lực ngày 21/06/1994
2 64-CP Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp Hiệu lực từ ngày 15/10/1993
3 24-L/CTN Luật Đất đai số 24-L/CTN ngày 14/7/1993 Hiệu lực kể từ ngày 15/10/1993
4 LA HAYE 1993 Công ước la haye ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế Làm tại La Hay, ngày 29/05/1993
5 HP 1992 Hiến pháp năm 1992 Thông qua trong phiên họp ngày 15/04/1992
6 02/HĐTP Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp lệnh thừa kế Hiệu kể từ ngày 19/10/1990
7 44-LCT/HĐNN8 Pháp lệnh về thừa kế số 44-LCT/HĐNN8 ngày 30/8/1990 Hiệu lực ngày 30/8/1990
8 44-LCT/HĐNN8 Pháp lệnh số 44-LCT/HĐNN8 ngày 30/8/1990 về thừa kế Hiệu lực ngày 30/8/1990
9 01/NQ-HĐTP Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 20/01/1988 Hướng dẫn các Toà án nhân dân áp dụng một số quy định mới của Luật Hôn nhân và gia đình Hiệu lực ngày 20/01/1988
10 3-LCT/HĐNN8 Luật Đất đai số 3-LCT/HĐNN8 ngày 29/12/1987 Hiệu lực ngày 29/12/1987
11 55/ĐKTK Thông tư số 55/ĐKTK ngày 5/11/1981 hướng dẫn cách giải quyết các trường hợp sử dụng ruộng đất không hợp pháp, không hợp lý Hiệu lực ngày 5/11/1981
12 81/TANDTC Thông tư số 81/TANDTC ngày 24/7/1981 hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế Hiệu lực ngày 24/7/1981
13 HP 1980 Hiến pháp năm 1980 Thông qua trong phiên họp ngày 18/12/1980
14 299/TTg Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất trong cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Hiệu lực ngày 10/11/1980
15 201-CP Quyết định 201-CP ngày 01/7/1980 về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước do Hội Đồng Chính phủ ban hành Hiệu lực ngày 01/7/1980
16 469-TTg Thông tư số 469-TTg ngày 23/12/1977 tạm thời quy định cách tính một số loại đất Hiệu lực ngày 23/12/1977
17 169-CP Quyết định số 169-CP ngày 24/6/1977 về công tác điều tra và thống kê tình hình cơ bản về đất trong cả nước Hiệu lực ngày 24/6/1977
18 HPVN Hiến pháp năm 1959 Thông qua trong phiên họp ngày 31/12/1959
19 HP 1946 Hiến pháp năm 1946 Hiệu lực 09/11/1946