Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 MAU_GDN_VPLS_09_02_2024 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng (Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021)
2 MAU_LSCN_09_02_2024 Mẫu đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân tại Đà Nẵng Mẫu đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân tại Đà Nẵng (Khoản 5 Điều 26 Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư).
3 MAU_TB_08_02_2024 Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (Khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006)
4 MAU_DN_TCHNLS_08_02_2024 Mẫu giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật tại Đà Nẵng Mẫu giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (Khoản 1 Điều 36, Khoản 2 Điều 38, Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006)
5 MAU_GDN_08_02_2024 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Công ty Luật tại Đà Nẵng Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Công ty Luật tại Đà Nẵng (Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021)
6 MAU_DIEULE_08_02_2024 Mẫu Điều lệ Công ty Luật tại Đà Nẵng Điều lệ Công ty Luật tại Đà Nẵng gồm những nội dung chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006
7 MAU_CV_07_02_2024 Mẫu công văn của Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng Mẫu công văn đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu của Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng
8 Số: 968/CĐ-TTg Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp
9 Số: 07/VBHN-BTC Nghị định số 07/VBHN-BTC ngày 20/04/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.
10 Số: 15/2022/TT-BCA Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/04/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2022.
11 Số: 12/2022/NĐ-CP Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2022.
12 Số: 01/2022/TT-BTP Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 02 năm 2022.
13 Số: 123/2021/NĐ-CP Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
14 Số: 21/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 quy định chi tiết một số điều, khoản sau đây của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.
15 Số: 21/2021/TT-BTTTT Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2022
16 Số: 103/2021/NĐ-CP Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022.
17 Số: 80/2021/TT-BTC Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
18 Số: 78/2021/TT-BTC Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022
19 Số: 105/NQ-CP Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/09/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch covid-19 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
20 Số: 07/2021/TT-BVHTTDL Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/09/2021 quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) để nghiên cứu giải quyết./.
21 VB-XN-GĐĐ-CV4912 Mẫu văn bản đề nghị xác nhận giấy đi đường Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v triển khai mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội;
22 MAU_GDD_4912_DN_PDF Mẫu giấy đi đường mới Đà Nẵng Ban hành kèm theo Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
23 MAU_GDD_4912_DN_WORD Mẫu giấy đi đường mới TP Đà Nẵng Ban hành kèm theo Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
24 Số: 4912/UBND-KGVX Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/07/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
25 MAU-GĐĐ-PDF-COVID19 Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng Mẫu giấy đi đường ban hành kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
26 MAU-GĐĐ-WORD-COVID19 Mẫu giấy đi đường TP Đà Nẵng Mẫu giấy đi đường ban hành kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
27 Số: 06/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2021
28 Số: 885/QĐ-BKHĐT Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/06/2021 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
29 Số: 05/2021/TT-BTP Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/06/2021 hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2021.
30 Phụ lục TT05/2021/TT-BTP Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/06/2021 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực