Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 04/2000/NĐ-CP Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 quy định việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998 Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
2 15/1999/QH10 Bộ Luật hình sự số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999 Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999.
3 28/1999/TT-BLĐTBXH Thông tư số 28/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/1999 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 1999 Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
4 152/1999/NĐ-CP Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Nghị định này thay thế Nghị định số 07/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
5 1417/1999/TT-TCĐC Thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC ngày 18/9/1999 hướng dẫn Nghị định số 17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trí quyền sử dụng đất Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
6 04/1999/TT-BCA(C13) Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 về chứng minh nhân dân Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/1999, thay thế Thông tư số 04/TT ngày 9/8/1976 và Thông tư số 01 ngày 2/3/1985 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).
7 17/1999/NĐ-CP Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 quy định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
8 16/1999/TT-BTC Thông tư số 16/1999/TT-BTC ngày 04/02/1999 hướng dẫn việc thu thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 và thay thế các Thông tư và văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Tài chính về thu thuế cước đã ban hành trước đây. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét, quyết định.
9 Số: 01/1999/TT-BTC THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 01/1999/TT/BTC NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN, PHƯỜNG Thông tư này thay thế Thông tư số 14 TC/ NSNN ngày 28/3/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thu chi ngân sách xã và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 1999. Các văn bản, chế độ về quản lý thu, chi ngân sách xã trước đây trái với quy định tại Thông tư này không còn hiệu lực thi hành
10 169/1998/TT-BTC Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Riêng khoản lãi tiền vay chỉ áp dụng đối với các Hợp đồng vay ký từ ngày 1/1/1999. Đối với các Hợp đồng Nhà thầu, Nhà thầu phụ được ký trước ngày 1/1/1999 và đang thực hiện thì các khoản tiền thanh toán cho Nhà thầu, Nhà thầu phụ trước ngày 1/1/1999 thực hiện nghĩa vụ thuế theo các văn bản hướng dẫn tại thời điểm thanh toán. Các khoản thanh toán từ ngày 1/1/1999 thực hiện nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp, Nhà thầu chính đã nộp thuế doanh thu đối với hoạt động xây lắp trên toàn bộ giá trị hợp đồng trước ngày 1/1/1999, thì Nhà thầu phụ không phải nộp thuế GTGT đối với số tiền được Nhà thầu chính thanh toán từ ngày 1/1/1999.
11 10/1998/QH10 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai số 10/1998/QH10 ngày 02/12/1998 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999
12 89/1998/NĐ-CP Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 "Quy chế về tạm giữ, tạm giam" Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định cơ quan chuyên ngành quản lý hệ thống Nhà tạm giữ, Trại tạm giam.
13 7-LCT/HĐNN8 Bộ luật tố tụng hình sự số 7-LCT/HĐNN8 ngày 28/06/1988; Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 6 năm 1988.
14 346/1998/TT-TCĐC Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 hướng dẫn việc kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Tổng cục Địa chính để xem xét giải quyết.
15 14/1998/NĐ-CP Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 về quản lý tài sản nhà nước Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký
16 Số: 14/1997/TC-NSNN THÔNG TƯ SỐ: 14/1997/TC-NSNN NGÀY 28/03/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 14/1997/TC-NSNN NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN, PHƯỜNG Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997. Các văn bản, chế độ về quản lý thu, chi ngân sách xã trước đây trái với quy định tại Thông tư này không còn hiệu lực thi hành. Riêng việc quản lý thu chi ngân sách xã qua Kho bạc nhà nước là việc mới và khó khăn nên trong năm 1997 các địa phương phải tích cực chuẩn bị điều kiện để thực hiện từ năm 1998 được kết quả
17 44-L/CTN Bộ Luật dân sự 44-L/CTN ngày 28/10/1995 Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995.
18 1427/CV/ĐC Công văn số 1427/CV/ĐC ngày 13/10/1995 hướng dẫn xử lý một số trường hợp phát sinh trước khi có Luật đất đai 1993 Thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật đất đai 1993
19 499 QĐ/ ĐC Quyết định số 499 QĐ/ ĐC ngày 27/7/1995 ban hành quy định mẫu sổ địa chính; sổ mục kê đất; sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sổ theo dõi biến động đất đai. Các mẫu sổ ban hành theo quyết định này được sử dụng thống nhất trong cả nước;
20 Số: 438/TTg Quyết định về việc phê duyệt hiệp định thương mại giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Cộng hòa Ả rập Syrie ký ngày 12/5/1994 Làm tại Damascus ngày 12 tháng 5 năm 1994 thành hai bản chính bằng tiếng Việt Nam, tiếng Ả rập và tiếng Anh
21 88-CP Nghị định số 88-CP ngày 17/8/1994 về quản lý và sử dụng đất đô thị Nghị định này thay thế cho Nghị định số 47-CP ngày 15-3-1972
22 60-CP Nghị định 60-CP ngày 05/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
23 Số: 35-L/CTN Luật số 35-L/CTN ngày 21/06/1994 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Luật này thay thế Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.
24 64-CP Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 1993. Những quy định trước đây trái với Nghị định này dều bãi bỏ
25 24-L/CTN Luật Đất đai số 24-L/CTN ngày 14/7/1993 Luật này thay thế Luật đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1993.
26 LA HAYE 1993 Công ước la haye ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế Làm tại La Hay, ngày 29 tháng 5 năm 1993 thành một bản duy nhất bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, cả hai văn bản đều có giá trị như nhau và được gửi lưu chiểu tại cơ quan lưu trữ của Chính phủ Vương quốc Hà Lan. Một bản sao Công ước có chứng thực sẽ được gửi qua đường ngoại giao tới mỗi quốc gia thành viên Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế vào ngày diễn ra Khóa họp thứ 17 của Hội nghị và mỗi quốc gia khác đã tham dự Khóa họp đó.
27 HP 1992 Hiến pháp năm 1992 Chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nan khoá VIII, kỳ họp thứ 11 nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 1992, hồi 11 giờ 45 phút.
28 02/HĐTP Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp lệnh thừa kế Pháp lệnh Thừa kế có hiệu kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký lệnh công bố Pháp lệnh là ngày 10-9-1990. Do đó, kể từ ngày 10-9-1990, đối với các vụ án về thừa kế đang được giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm hoặc đã có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, thì đều phải áp dụng các quy định của Pháp lệnh để giải quyết. Đối với những vụ án về thừa kế đã được giải quyết trước ngày 10-9-1990 theo đúng Thông tư số 81/TANDTC ngày 24-7-1981 của Toà án nhân dân tối cao mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì không áp dụng các quy định của Pháp lệnh này để giải quyết lại theo thủ tục giám đốc thẩm.
29 44-LCT/HĐNN8 Pháp lệnh về thừa kế số 44-LCT/HĐNN8 ngày 30/8/1990 Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền thừa kế của người nước ngoài đối với tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam theo quy chế về người nước ngoài tại Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc công nhận.
30 44-LCT/HĐNN8 Pháp lệnh số 44-LCT/HĐNN8 ngày 30/8/1990 về thừa kế Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền thừa kế của người nước ngoài đối với tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam theo quy chế về người nước ngoài tại Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc công nhận.