Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 02/2000/NQ-HĐTP Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình Hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2001
2 Số: 118/2000/TT-BTC THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 118/2000/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2000 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2001
3 75/2000/NĐ-CP Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 về công chứng, chứng thực Hiệu lực kể từ ngày 01/4/2001
4 SỐ 169-2000/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH SỐ 169-2000/QĐ-BTC NGÀY 25/10/2000 VỀ BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH Hiệu lực 25/10/2000
5 1248/2000/TT-TCĐC Thông tư số 1248/2000/TT-TCĐC ngày 21/8/2000 sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn tại điểm 6 Mục I của Thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
6 3843/TCHQ-GSQL Công văn số 3843/TCHQ-GSQL ngày 17/8/2000 hướng dẫn thực hiện quy chế về thuê máy móc, thiết bị của nước ngoài Hiệu lực ngày 17/8/2000
7 HDTM/VN-HK Hiệp định thương mại ngày 13/07/2000 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ Hiệu lực ngày 13/07/2000
8 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/02/2000 Hiệu lực từ ngày 01/12/1999
9 04/2000/NĐ-CP Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 quy định việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998 Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
10 15/1999/QH10 Bộ Luật hình sự số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999 Thông qua ngày 21/12/1999
11 28/1999/TT-BLĐTBXH Thông tư số 28/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/1999 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 1999 Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
12 152/1999/NĐ-CP Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
13 1417/1999/TT-TCĐC Thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC ngày 18/9/1999 hướng dẫn Nghị định số 17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trí quyền sử dụng đất Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
14 04/1999/TT-BCA(C13) Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 về chứng minh nhân dân Hiệu lực từ ngày 01/5/1999
15 17/1999/NĐ-CP Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 quy định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
16 16/1999/TT-BTC Thông tư số 16/1999/TT-BTC ngày 04/02/1999 hướng dẫn việc thu thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999
17 Số: 01/1999/TT-BTC THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 01/1999/TT/BTC NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN, PHƯỜNG Hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 1999
18 169/1998/TT-BTC Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999
19 10/1998/QH10 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai số 10/1998/QH10 ngày 02/12/1998 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999
20 89/1998/NĐ-CP Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 "Quy chế về tạm giữ, tạm giam" Hiệu lực ngày 07/11/1998
21 7-LCT/HĐNN8 Bộ luật tố tụng hình sự số 7-LCT/HĐNN8 ngày 28/06/1988; Thông qua ngày 28/6/1988
22 346/1998/TT-TCĐC Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 hướng dẫn việc kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hiệu lực ngày 16/3/1998
23 14/1998/NĐ-CP Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 về quản lý tài sản nhà nước Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
24 Số: 14/1997/TC-NSNN THÔNG TƯ SỐ: 14/1997/TC-NSNN NGÀY 28/03/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 14/1997/TC-NSNN NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN, PHƯỜNG Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1997
25 44-L/CTN Bộ Luật dân sự 44-L/CTN ngày 28/10/1995 Hiệu lực 28/10/1995
26 1427/CV/ĐC Công văn số 1427/CV/ĐC ngày 13/10/1995 hướng dẫn xử lý một số trường hợp phát sinh trước khi có Luật đất đai 1993 Hiệu lực ngày 13/10/1995
27 499 QĐ/ ĐC Quyết định số 499 QĐ/ ĐC ngày 27/7/1995 ban hành quy định mẫu sổ địa chính; sổ mục kê đất; sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sổ theo dõi biến động đất đai. Hiệu lực ngày 27/7/1995
28 Số: 438/TTg Quyết định về việc phê duyệt hiệp định thương mại giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Cộng hòa Ả rập Syrie ký ngày 12/5/1994 Làm tại Damascus ngày 12/05/1994
29 88-CP Nghị định số 88-CP ngày 17/8/1994 về quản lý và sử dụng đất đô thị Hiệu lực ngày 17/8/1994
30 60-CP Nghị định 60-CP ngày 05/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị Hiệu lực kể từ ngày 05/7/1994