Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 MBCC/2020 Mẫu bản chấm công Mẫu số 01b- LĐTL: Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
2 MBCCLTG/2020 Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ Mẫu số 01b- LĐTL: Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
3 MBTTTL/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền lương Mẫu số 02-LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
4 MBTTTT/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng Mẫu số 03-LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
5 MGĐĐ/2020 Mẫu giấy đi đường Mẫu số 04-LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
6 MPXNSPHT/2020 Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Mẫu số 05 - LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
7 MBTTTLLTG/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ Mẫu số 06- LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
8 MBTTTTN/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài Mẫu số 07- LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
9 MHĐGK/2020 Mẫu hợp đồng giao khoán Mẫu số 08 - LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
10 MBBTL(NT)HĐGK/2020 Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu số 09 - LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
11 MPNK/2020 Mẫu phiếu nhập kho Mẫu số 01 - VT: an hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
12 MPXK/2020 Mẫu phiếu xuất kho Mẫu số 02 - VT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
13 MBBKN/2020 Mẫu biên bản kiểm nghiệm Mẫu số 03 - VT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
14 MBBKKVTCCSPHH/2020 Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số 05 - VT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
15 MBKMH/2020 Mẫu bảng kê mua hàng Mẫu số 06 - VT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
16 PTHU/2020 Mẫu phiếu thu Mẫu số 01 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
17 MPCHI/2020 Mẫu phiếu chi Mẫu số 02 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
18 MGĐNTU/2020 Mẫu giấy đề nghị tạm ứng Mẫu số 03 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
19 Số: 04/2020/TT-BTP Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP
20 Số: 57/2020/NĐ-CP Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2020, trừ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/01/2020
21 Phu luc: NĐ 57/2020/NĐ-CP PHỤ LỤC: Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2020, trừ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/01/2020
22 Số: 79/NQ-CP NGHỊ QUYẾT SỐ: 79/NQ-CP NGÀY 25/05/2020 VỀ DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ CÔNG DÂN ĐƯỢC CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ; DANH SÁCH CÁC CỬA KHẨU QUỐC TẾ CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH BẰNG THỊ THỰC ĐIỆN TỬ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
23 MĐTHA-CN(1)/2020 Mẫu đơn yêu cầu thi hành án (1) Mẫu số: D 04-THADS Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)
24 MĐTHA-DN(2)/2020 Mẫu đơn yêu cầu thi hành án (2) Mẫu số: D 04-THADS Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)
25 Số: 10/VBHN-VPQH Luật Tố cáo số 10/VBHN-VPQH ngày 17/05/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
26 Số: 03/VBHN-BCA Thông tư số 03/VBHN-BCA ngày 22/04/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2016.
27 Số: 24/2020/TT-BTC Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 5 năm 2020
28 Số: 505/QĐ-BHXH Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020
29 Số: 28/2020/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 28/2020/TT-BCA NGÀY 26/03/2020 QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN, PHÂN LOẠI, XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020, thay thế những quy định trước đây của Bộ Công an trái với Thông tư này.
30 Số: 1073/VBHN-BTP Nghị định số: 1073/VBHN-BTP ngày 25/03/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Trọng tài thương mại Nghị định ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 09 năm 2011