Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 61/2020/QH14 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Hiệu lực từ ngày 01/01/2021
2 Số: 58/2020/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 58/2020/TT-BCA NGÀY 16/06/2020 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CẤP, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Hiệu lực: 01/08/2020
3 Số: 57/2020/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 57/2020/TT-BCA NGÀY 10/06/2020 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2015/TT-BCA NGÀY 05/01/2015 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH MẪU GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
4 MGTTTTU/2020 Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng Mẫu số 04 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
5 MGĐNTT/2020 Mẫu giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
6 MBLTT/2020 Mẫu biên lai thu tiền Mẫu số 06 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
7 MBKKQ/2020 Mẫu bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
8 MBKCT/2020 Mẫu bảng kê chi tiền Mẫu số 09 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
9 MBBGNTSCĐ/2020 Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định Mẫu số 01 - TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
10 MBBTLTSCĐ/2020 Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định Mẫu số 02-TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
11 MBBBGTSCĐSCLHT/2020 Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành Mẫu số 03 - TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
12 MBBĐGLTSCĐ/2020 Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ Mẫu số 04 - TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
13 MBBKKTSCĐ/2020 Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định Mẫu số 05 - TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
14 MBCC/2020 Mẫu bản chấm công Mẫu số 01b- LĐTL: Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
15 MBCCLTG/2020 Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ Mẫu số 01b- LĐTL: Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
16 MBTTTL/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền lương Mẫu số 02-LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
17 MBTTTT/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng Mẫu số 03-LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
18 MGĐĐ/2020 Mẫu giấy đi đường Mẫu số 04-LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
19 MPXNSPHT/2020 Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Mẫu số 05 - LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
20 MBTTTLLTG/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ Mẫu số 06- LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
21 MBTTTTN/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài Mẫu số 07- LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
22 MHĐGK/2020 Mẫu hợp đồng giao khoán Mẫu số 08 - LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
23 MBBTL(NT)HĐGK/2020 Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu số 09 - LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
24 MPNK/2020 Mẫu phiếu nhập kho Mẫu số 01 - VT: an hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
25 MPXK/2020 Mẫu phiếu xuất kho Mẫu số 02 - VT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
26 MBBKN/2020 Mẫu biên bản kiểm nghiệm Mẫu số 03 - VT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
27 MBBKKVTCCSPHH/2020 Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số 05 - VT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
28 MBKMH/2020 Mẫu bảng kê mua hàng Mẫu số 06 - VT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
29 PTHU/2020 Mẫu phiếu thu Mẫu số 01 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
30 MPCHI/2020 Mẫu phiếu chi Mẫu số 02 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính