Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 69/2020/NĐ-CP Nghị định số: 69/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
2 Số: 22/VBHN-VPQH Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 142 của Luật này.
3 Luật số: 47/2019/QH14 Luật số: 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
4 Số: 08/2016/NĐ-CP Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2016. Các Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp, Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 17 Nghị định này.
5 Luật số: 77/2015/QH13 Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.