Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 68/2018/NĐ-CP Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
2 Luật số: 10/2017/QH14 Luật số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
3 Số: 16/2010/NĐ-CP Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2010.
4 Số: 35/2009/QH12 Luật số 35/2009/QH12 ngày 18/6/2009 trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.