Tìm kiếm

Công ty tại Việt Nam có thể vay vốn từ nước ngoài ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam có thể thực hiện vay vốn của phía nước ngoài với mục đích phục vụ cho phương án hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam quy định của pháp luật Việt Nam đối với vấn đề vay và trả nợ từ nước ngoài ?

Trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! văn phòng có thể tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam quy định của pháp luật Việt Nam về các trường hợp được phép sử dụng ngoại hối, ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam ?

Công ty ở nước ngoài mở tài khoản tại Ngân hàng ở Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại một Ngân hàng ở Việt Nam không ? văn phòng luật sư tại Việt Nam có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về trình tự thủ tục mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ cho công ty ở nước ngoài tại một ngân hàng thương mại ở Việt Nam ?

Mở tài khoản cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng ở Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại một ngân hàng thương mại ở Việt Nam không ? văn phòng luật sư tại Việt Nam có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về hồ sơ mở tài khoản ngoại tệ cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam ?

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài đối với công ty tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS!  tại Đà Nẵng! Doanh nghiệp, công ty thành lập tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay vốn từ nước ngoài với Ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với khoản vay không được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này ?

Công ty vay, mượn tiền của doanh nghiệp, cá nhân khác ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam cho thể ký kết hợp đồng vay, mượn tiền nhàn rỗi, có chi trả tiền lãi vay cho doanh nghiệp, cá nhân khác ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam về vấn đề chi trả tiền lãi vay cho doanh nghiệp, cá nhân khác và công tác hạch toán đối với khoản chi phí tiền lãi vay này theo quy định của pháp luật Việt Nam ?

Mở tài khoản bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là người nước ngoài, đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật Việt Nam đối với việc mở và sử dụng tài khoản bằng Đồng Việt Nam (VNĐ) dành cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam ?

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đầu tư vốn thành lập công ty tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật Việt Nam đối với việc mở và sử dụng tài khoản bằng ngoại tệ (USD) dành cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam ?

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty tnhh tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty tnhh tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty tnhh ?

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần ?

Thay đổi tên địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi tên địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? để tôi có thể thực hiện dịch vụ đăng ký thay đổi tên địa điểm kinh doanh ?

Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? phục vụ cho việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng ?

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? phục vụ cho việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh ?

Thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? phục vụ cho việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh ?

Thay đổi thông tin đăng ký thuế địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? phục vụ cho việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế địa điểm kinh doanh ?

Thay đổi tên văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? để tôi có thể thực hiện dịch vụ đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện công ty ?

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? phục vụ cho việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính văn phòng đại diện công ty ?

Thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? phục vụ cho việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện công ty ?