Tìm kiếm

Mục lục Luật Luật sư số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012

Mục lục Luật Luật sư số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007. Pháp lệnh luật sư năm 2001 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.