Tìm kiếm

Luật Luật sư

Tư vấn các tình huống pháp lý về luật sư, hành nghề luật sư, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định pháp luật và quản lý điều hành văn phòng luật sư, công ty luật tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Thù lao luật sư

Luật Luật sư quy định khách hàng phải trả thù lao khi sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư, thù lao, căn cứ phương pháp tính thù lao của luật sư và việc ghi mức thù lao, chi phí trong hợp đồng dịch vụ pháp lý ?

Luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư hành nghề Luật sư tại Đà Nẵng phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư, đăng ký gia nhập Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng và được Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư theo đề nghị của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Tổ chức hành nghề luật sư theo hình thức là Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, thì phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, nơi có Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng mà Trưởng Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng là thành viên ?

Công ty Luật tại Đà Nẵng

Tổ chức hành nghề luật sư theo hình thức là Công ty Luật tại Đà Nẵng, thì phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, nơi có Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng mà Giám đốc Công ty Luật tại Đà Nẵng là thành viên ?

Luật sư

Luật Luật sư quy định về tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, việc cung cấp và thực hiện dịch vụ pháp lý của luật sư như thế nào ?

Gia nhập Đoàn Luật sư

Luật Luật sư quy định về việc người đã có chứng chỉ hành nghề luật sư muốn hành nghề luật sư, thì phải gia nhập một Đoàn Luật sư do mình lựa chọn để hành nghề luật sư như thế nào ?

Phạm vi hành nghề luật sư

Luật Luật sư quy định đối với phạm vi hành nghề của luật sư như thế nào ?

Các hình thức hành nghề của luật sư ?

Luật Luật sư quy định đối với các hình thức hành nghề của luật sư là tham gia tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân như thế nào ?

Giữ bí mật thông tin

Luật sư phải có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và sau khi đã kết thúc việc thực hiện dịch vụ pháp lý ?

Hình thức tổ chức hành nghề luật sư

Luật Luật sư quy định đối với các tổ chức hành nghề luật sư, thì được tổ chức theo các hình thức tổ chức hành nghề luật sư nào ?

Văn phòng luật sư

Văn phòng luật sư được Luật Luật sư quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân ?

Công ty Luật

Luật Luật sư quy định Công ty Luật được thành lập, tổ chức và hoạt động theo các loại hình công ty nào ?

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thủ tục đăng ký hoạt động đối với các tổ chức hành nghề luật sư là Công ty Luật và Văn phòng luật sư được thực hiện như thế nào ?

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

Luật sư có được hành nghề với tư cách là cá nhân và việc đăng ký hoạt động hành nghề được thực hiện như thế nào ?

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Trình tự thủ tục và hồ sơ đăng ký Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân được thực hiện như thế nào ?

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động

Luật Luật sư quy định việc Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động được thực hiện dịch vụ pháp lý như thế nào ?

Đoàn Luật sư

Luật Luật sư quy định về việc thành lập Đoàn Luật sư phải đáp ứng điều kiện về số lượng người có Chứng chỉ hành nghề luật sư như thế nào ?