Tìm kiếm

Tiếp theo 1! Mục lục Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Tiếp theo 1! Mục lục Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07 /2016. Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Mục lục Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Mục lục Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07 /2016. Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.