Tìm kiếm

Luật Giáo dục

Tư vấn Luật Giáo dục, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục ?

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đà Nẵng ?

Trình tự thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đà Nẵng, Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn thủ tục pháp lý về nội dung này ?

Tiêu chuẩn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ ?

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Cấp phép hoạt động giáo dục ?

Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ do doanh nghiệp, công ty đề nghị thành lập, văn phòng luật sư có thể tư vấn nội dung này ?

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng, Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, kinh doanh dịch vu tư vấn du học tại Đà Nẵng, Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài về nội dung này ?