Tìm kiếm

Mục lục Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Mục lục Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014.