Tìm kiếm

Luật Hợp tác xã

Tư vấn Luật Hợp tác xã, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hợp tác xã ?

Thủ tục thành lập hợp tác xã tại Đà Nẵng

Thủ tục thành lập hợp tác xã tại Đà Nẵng, ngành nghề kinh doanh vận tải, hồ sơ pháp lý và thực hiện thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã tại Đà Nẵng ?

Thủ tục khắc con dấu của hợp tác xã tại Đà Nẵng ?

Hợp tác xã thực hiện thủ tục khắc con dấu, các quy định của pháp luật đối với thực hiện thủ tục đăng ký khắc con dấu cho hợp tác xã mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký tại Đà Nẵng ?

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho hợp tác xã tại Đà Nẵng

Hợp tác xã thực hiện thủ tục đăng ký mã sô thuế, quy định của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cho hợp tác xã mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập tại Đà Nẵng ?

Thủ tục giải thể hợp tác xã tại Đà Nẵng

Hợp tác xã thực hiện thủ tục giải thể, hồ sơ, trình tự và thủ tục theo quy định của pháp luật thực hiện giải thể đối với hợp tác xã tại Đà Nẵng ?