Tìm kiếm

Mục lục Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021

Mục lục Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021, có hiệu lực từ ngày ký, các Nghị định, quy định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành: Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/112015; Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/03/2020; Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015; Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007; Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Điều 2 của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

Đầu tư trực tiếp từ Việt Nam ra nước ngoài ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty Việt Nam, nhà đầu tư Việt Nam thực hiện hoạt động đầu tư bằng hình thức góp vốn kinh doanh vào một công ty ở nước ngoài ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục đầu tư từ Việt Nam ra nươc ngoài ?

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty ở Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này ?

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Quốc hội Việt Nam quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài và các bên tham gia có thể ký kết hợp đồng BCC tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về vấn đề này ?

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp dự án có thể ký kết hợp đồng PPP tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy đinh của pháp luật Việt Nam về vấn đề này ?

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tướng Chính phủ Việt Nam có thẩm quyết quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài về nội dung này ?

Nguyên tắc và hình thức đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc và hình thức như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Triển khai hoạt động đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam ở nước ngoài

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Nhà đầu tư Việt Nam triển khai thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư ?

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Danh mục các địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam danh cho nhà đầu tư nước ngoài, công ty ở nước ngoài ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?

Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?

Danh mục hóa chất, khoáng vật cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Danh mục hóa chất, khoáng vật cấm nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về vấn đề này ?

Các loài cấm khai thác, sử dụng vì mục đích đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích đầu tư kinh  doanh tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?