Tìm kiếm

Luật Đầu tư

Tư vấn Luật Đầu tư, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư tại Việt Nam ?

Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Luật Đầu tư quy định về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ?

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Việt Nam

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Việt Nam đối với các dự án đầu tư, quy định của pháp luật tại Việt Nam ?

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài và các bên tham gia có thể ký kết hợp đồng BCC tại Việt Nam ?

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP tại Việt Nam

Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp dự án có thể ký kết hợp đồng PPP tại Việt Nam ?

Đầu tư trực tiếp từ Việt Nam ra nước ngoài ?

Công ty, nhà đầu tư tại Việt Nam thực hiện hoạt động đầu tư bằng hình thức góp vốn kinh doanh vào một công ty ở nước ngoài, quy định của pháp luật, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư từ Việt Nam ra nươc ngoài ?

.

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Việt Nam

Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty ở Việt Nam, trình tự và thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam ?

.

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam có thẩm quyết quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư ?

.

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư ?

.

Nguyên tắc và hình thức đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài ?

Theo quy định của pháp luật, thì hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc và hình thức ?

.

Triển khai hoạt động đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam ở nước ngoài

Theo quy định của pháp luật, thì nhà đầu tư Việt Nam triển khai thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài như thế nào ?

.

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Quy định của pháp luật vê danh mục các địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

.

Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Quy định của pháp luật về các ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam danh cho nhà đầu tư nước ngoài, công ty ở nước ngoài ?

.

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam

Quy định của pháp luật về danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? 

.

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, quy định của pháp luật tại Việt Nam ?

.

Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Quy định của pháp luật về danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

.

Danh mục hóa chất, khoáng vật cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Quy định của pháp luật về danh mục hóa chất, khoáng vật cấm nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ?

.

Các loài cấm khai thác, sử dụng vì mục đích đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Quy định của pháp luật về các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ?

.