Tìm kiếm

Luật Kiển toán độc lập

Tư vấn Luật Kiển toán độc lập, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kiểm toán độc lập ?

Có phải thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam có bắt buộc phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật về việc báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?