Tìm kiếm

Mục lục Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Mục lục Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 và Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án số 10/2009/PL-UBTVQH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Mục lục Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 10/4/2016

Mục lục Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 10/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 và Điều 18 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế hết hiệu lực thi hành.