Tìm kiếm

Luật Thuế thu nhập cá nhân

Tư vấn Luật Thuế thu nhập cá nhân, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập cá nhân ?

Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

Chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam ? có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về điều kiện và hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam ? thời gian làm việc và có mặt tại Việt Nam là dưới 183 ngày ? tính theo năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam ?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam ?

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp, người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam ? thời gian làm việc và có mặt tại Việt Nam là trên 183 ngày, tính theo năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam ?

Khấu trừ thuế cho cá nhân tại Việt Nam ?

Khấu trừ thuế đối với khoản tiền thù lao, tiền công do doanh nghiệp chi trả cho cá nhân cư trú, không ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp, nhưng thực hiện các công việc của doanh nghiệp thông qua hình thức ký kết hợp đồng dịch vụ thực hiện công việc với doanh nghiệp ?

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?

Các loại thuế, phí và lệ phí khi chuyển nhượng bất động sản được thực hiện như thế nào ? khi phát sinh giao dịch bán, chuyển nhượng nhà ở, bất động sản ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với phần khoán chi điện thoại, trang phục, nhà ở tại Việt Nam ?

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho nhân viên văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về các khoản tiền điện thoại, trang phục, nhà ở mà văn phòng đại diện chi cho nhân viên khi thực hiện quyết toán thuế TNCN ?

Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

Thuế thu nhập cá nhân khi phát sinh quan hệ tặng cho, thừa kế tài sản và các thu nhập khác giữa các cá nhân và thành viên trong gia đình được thực hiện như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân ?

Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế ?