Tìm kiếm

Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam ? có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về điều kiện và hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam ? thời gian làm việc và có mặt tại Việt Nam là dưới 183 ngày ? tính theo năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp, người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam ? thời gian làm việc và có mặt tại Việt Nam là trên 183 ngày, tính theo năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Khấu trừ thuế cho cá nhân tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Khấu trừ thuế đối với khoản tiền thù lao, tiền công do doanh nghiệp chi trả cho cá nhân cư trú, không ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp, nhưng thực hiện các công việc của doanh nghiệp thông qua hình thức ký kết hợp đồng dịch vụ thực hiện công việc với doanh nghiệp ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các loại thuế, phí và lệ phí khi chuyển nhượng bất động sản được thực hiện như thế nào ? khi phát sinh giao dịch bán, chuyển nhượng nhà ở, bất động sản ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với phần khoán chi điện thoại, trang phục, nhà ở tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho nhân viên văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về các khoản tiền điện thoại, trang phục, nhà ở mà văn phòng đại diện chi cho nhân viên khi thực hiện quyết toán thuế TNCN ?

Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thuế thu nhập cá nhân khi phát sinh quan hệ tặng cho, thừa kế tài sản và các thu nhập khác giữa các cá nhân và thành viên trong gia đình được thực hiện như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013; và Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015; và được xác thực văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014.