Tìm kiếm

Luật Du lịch

Tư vấn Luật Du lịch, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Du lịch ?

Đăng ký xếp hạng sao cho khách sạn ?

Thủ tục đăng ký xếp hạng sao cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn hạng 3 sao và khoản tiền phí thẩm định dành cho loại khách sạn, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật ?