Tìm kiếm

Đăng ký xếp hạng sao cho khách sạn ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục đăng ký xếp hạng sao cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn hạng 3 sao và khoản tiền phí thẩm định dành cho loại khách sạn này ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?