Tìm kiếm

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Tư vấn thành lập công ty tại Đà Nẵng, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi thủ tục thành lập doanh nghiệp, công ty tại Đà Nẵng ? 

Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, hướng dẫn cung cấp thông tin, giấy tờ kèm theo và thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng ?

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Đà Nẵng, tư vấn pháp lý, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo, thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tại Đà Nẵng ?

Đặt tên công ty

Quy định của Luật Doanh nghiệp có liên quan đến việc đặt tên cho công ty, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cách thức thực hiện việc kiểm tra trùng tên của công ty hoặc tên gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký ?

Địa chỉ trụ sở chính

Quy định của pháp luật có liên quan đến việc đặt địa chỉ trụ sở chính của công ty, khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp ?

Ghi ngành nghề kinh doanh cấp 4

Ghi ngành, nghề kinh doanh cho công ty khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ?

Hai người đại diện theo pháp luật ?

Khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, một công ty có thể đăng ký 02 người cùng làm người đại diện theo pháp luật của công ty có được không ?

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thực hiện lựa chọn 01 trong 04 phương pháp tính thuế GTGT là: khấu trừ hoặc trực tiếp trên GTGT hoặc trực tiếp trên doanh số hoặc không phải nộp thuế GTGT ?

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài

Thời hạn thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài dành cho doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc công ty mới được thành lập năm 2020 ?

Chữ ký số công cộng

Công ty mới được thành lập, thì có phải thực hiện việc kê khai và nộp thuế điện tử của công ty bằng chữ ký số công cộng không ?

Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng

Hồ sơ thủ tục thực hiện việc mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp mới được thành lập theo loại hình công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng, ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hoá ?

Khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay quý ?

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) được thực hiện theo hàng tháng hay quý đối với doanh nghiệp được thành lập năm 2017 ?

Hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ

Khi nào thì doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hoá đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ, thời điểm áp dụng, sử dụng hoá đơn điện tử ?

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty tại Đà Nẵng, hướng dẫn việc cung cấp thông tin thành lập công ty tại Đà Nẵng, các giấy tờ kèm theo và thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng ?

Chi nhánh hạch toán độc lập

Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, hạch toán kinh doanh độc lập đối với công ty mẹ tại Hà Nội, tư vấn quy định của pháp luật có liên quan đến thủ tục khai nộp thuế và chế độ kế toán, áp dụng cho chi nhánh công ty hạch toán độc lập ?

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, hoạt động kinh doanh hạch toán phụ thuộc vào công ty mẹ tại Hồ Chí Minh, tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến khai nộp thuế và chế độ kế toán áp dụng cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc ?

Trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT

Tư vấn quy định của pháp luật về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) ?

Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, hướng dẫn cung cấp thông tin thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, các giấy tờ kèm theo và thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng ?