Tìm kiếm

Luật Sở hữu trí tuệ

Tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ ?

Quyền tác giả đối với tác phẩm của người nước ngoài được công bố tại Việt Nam ?

Tác phẩm nghệ thuật của người nước ngoài tại Việt Nam có thể đăng ký quyền tác giả theo quy định của pháp luật Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp luật ?

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Hồ sơ, trình tự, thủ tục nộp đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, thời gian có hiệu lực của văn bằng bảo hộ đối với nhã hiệu, các mức phí, lệ phí liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu ?

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam ?

Hồ sơ, trình tự, thủ tục nộp đơn quốc tế về nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam, phí, lệ phí phục vụ cho việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam ?

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam ?

Hồ sơ, trình tự, thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam, các khoản phí, lệ phí đối với việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam ?