Tìm kiếm

Luật Doanh nghiệp

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp ?

Tài sản góp vốn thành lập công ty

Doanh nghiệp, cá nhân có thể thực hiện việc góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty tại Đà Nẵng ? quy định của pháp luật và thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp, góp vốn thành lập công ty bằng tài sản ?

Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết

Trường hợp có nhà đầu tư tiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại một số công ty đang hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thì quy định của pháp luật về doanh nghiệp có mối quan hệ giữa công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết như thế nào ?

.

Tra cứu mã ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp thực hiện tra cứu, ghi mã ngành nghề kinh doanh khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, việc tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 cho doanh nghiệp ?

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Trường hợp doanh nghiệp FDI thực hiện thủ tục giải thể đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, thì các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như thế nào ?

.

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty, đăng ký mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 cho doanh nghiệp, việc tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 theo quy định của pháp luật đối với hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ?

.

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

Tư vấn các nội dung liên quan về trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật về điều kiện đối với việc đăng ký kinh doanh hoặc mở địa điểm kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) ?

.

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục định giá tài sản góp vốn thành lập công ty tại Đà Nẵng, thì thủ tục cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật như thế nào ?

Cách ghi chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4

Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, tra cứu và cách ghi chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty ?

21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo một số mẫu văn bản thường được các loại hình doanh nghiệp, công ty sử dụng phổ biến, phục vụ cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh tại Việt Nam ?

.

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng

Trường hợp công ty thuộc sở hữu của ba (03) thành viên, mua toàn bộ một (01) công ty tnhh htv trở lên thuộc sở hữu của hai (02) doanh nghiệp khác, cùng đầu tư góp vốn thành lập công ty tại Đà Nẵng, hoạt động kinh doanh trong lĩnh thương mại xuất nhập khẩu, bán buôn hàng hóa ?

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng

Trường hợp chủ sở hữu của một công ty tại Đà Nẵng, muốn bán toàn bộ công ty của mình cho một cá nhân khác, thì phải thực hiện trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật như thế nào ?

.

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

Trường hợp có 01 thành viên tham gia góp vốn bằng tài sản là sản phẩm phần mềm, khi thành lập công ty tại Đà Nẵng, thì trình tự, thủ tục và hồ sơ được thực hiện theo quy định của pháp luật như thế nào ? 

.

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục mua lại toàn bộ phần vốn góp của một thành viên công ty tnhh htv, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ tại Đà Nẵng, thì hồ sơ, trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các bên khi chuyển nhượng phần vốn góp ?

.

Thủ tục đăng ký mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng

Lương y có kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y dược học cổ truyền có dùng thuốc hoặc không dùng thuốc được Sở Y tế công nhận, có thể mở phòng khám đông y ?

.

Các hành vi bị nghiêm cấm

Cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp có thực hiện hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật ?

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ?

Người đại diện theo ủy quyền ?

Luật Doanh nghiệp quy định chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp ?